12.2.24 Note 21: Selvkostområder

SelvkostområderRenovasjonVannAvløpByggesak
Resultat 2013
Inntekter134 19295 111181 66129 609
Utgifter130 96498 045164 00533 474
Mer (+) / mindreforbruk (-)−3 2292 934−17 6563 865
Balansen 2013
Årets deknings-grad i % *1)102 %97 %111 %88 %
Avsetn (+) / bruk av (-) deknings-gradsfond3 229−2 9340−3 865
Renter deknings-gradsfond187649−474280
Deknings-gradsfond pr. 31.12 *2)8 91623 86007 053
Tabell 12.48 Selvkostområder
Last ned tabelldata (Excel)

*1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

*2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til avløpsverket viser et mindrefrbruk på kr 17,65 mill. Beløpet brukes til reduksjon av tidligere års opparbeidet merforbruk som ble dekket over kommunens driftsregnskap. Akkumulert merforbruk på selvkostområdet for avløp er redusert til kr 9,68 mill pr 31.12.13.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:18.