12.2.7 Note 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon20132012
Kommunalt tilskudd private barnehager390 088357 884
Tilskudd private alders- og sykehjem422 568412 541
Kjøp fra staten36 34327 402
Kjøp fra fylkeskommuner1 3691 574
Kjøp fra kommuner59 03167 044
Kjøp fra kommunale foretak (KF)332 977306 875
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)263 802244 662
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)81 69076 688
Overf. til andre178 136160 125
Totalt1 766 0051 654 796
Tabell 12.25 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer20132012
Overføring til staten155 750106 408
Overføring til fylkeskommuner32 40946 056
Overføring til kommuner1 0732 989
Overføring til kommunale foretak (KF)60 04257 075
Overføring til interkommunale selskap (IKS)57 59856 922
Økonomisk sosialhjelp145 228126 523
MVA knyttet til kompensasjonsordningen *)137 175126 666
Fritak eiendomsskatt26 03425 982
Andre overføringer 273 144274 355
Tap på krav8 51310 839
Totalt896 967833 816
Tabell 12.26 Overføringer. *) 80% av momskompensasjonen på investeringer er tilbakeført til investeringsregnskapet.
Last ned tabelldata (Excel)

Nytt konserthus IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 420 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 186 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 183 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4 %.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:12.