2.2 Analyser av driftsregnskapet

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2013 i form av utdrag fra hovedoversiktene. Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert.

I tråd med gjeldende budsjettreglement er kravet til økonomistyring for virksomhetene at de skal styre innenfor den til enhver tid gjeldende nettodriftsramme. Dette innebærer at det kan fremkomme mer- og mindreforbruk på utgiftsarter samtidig som det da kan fremkomme mer- og mindreinntekter på inntektsarter, mens totalresultatet er innenfor virksomhetens netto driftsrammer. Dette påvirker oversiktene som følger videre i dette kapitlet med hensyn til avvik på delelementene i oversiktene.

Avvik som relateres til virksomhetsområdene kommenteres i tjenestekapitlene lenger bak i årsrapporten (kap. 7,8 og 9)

2.2.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter ekskl. finansinntekter i 2013 ble kr 8 661 mill. Dette er en økning på kr 471 mill. tilsvarende 5,8 % fra 2012. I forhold til justert budsjett 2013 viser regnskapet merinntekter på kr 40,6 mill. I hovedsak har disse merinntektene en motpost på utgiftssiden. I 2013 er kr 75 mill. av driftsinntektene overført til 2014 som følge av at de er øremerkede midler.

Figur 2.1 viser de ulike inntektsartene sin andel av totalinntektene ekskl. finansinntekter. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden, og utgjør 55 % av de totale driftsinntektene ekskl. finansinntekter i 2013.

Figur 2.1 Forhold mellom inntektsarter
Figur 2.1 Forhold mellom inntektsarter

I tabell 2.12 er bykassens hovedinntektskilder satt opp.

DriftsinntekterRegnskap 2013Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
1Brukerbetalinger−420 401−419 818583100,1−400 065
2Andre salgs- og leieinntekter−780 808−739 36041 448105,6−711 082
3Overføringer med krav til motytelse−896 455−855 39341 062104,8−821 764
4Rammetilskudd−1 495 453−1 436 26459 189104,1−1 483 720
5Andre statlige overføringer−134 134−124 3059 829107,9−141 548
6Andre overføringer−21 473−60 373−38 90035,6−20 066
7Skatt på inntekt og formue−4 753 061−4 827 018−73 95798,5−4 454 992
8Eiendomsskatt−159 315−158 0001 315100,8−156 863
9Sum driftsinntekter−8 661 100−8 620 53140 569100,58 190 100
Tabell 2.12 Driftsinntekter. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 5 % i forhold til regnskapet 2012. I forhold til justert budsjett 2013 viser brukerbetalingene en merinntekt på kr 0,6 mill.

Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser en vekst på 9,8 % i forhold til regnskap 2012. Her inngår billettinntekter, husleieinntekter, gebyrinntekter og annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester. I forhold til justert budsjett 2013 viser andre salgs- og leieinntekter en merinntekt på kr 41,5 mill. Korrigering av inntektsførte husleieinntekter fra investerings- til driftsregnskap utgjør om lag kr 11 mill. For mer detaljer vises til punkt 2.5.1, Bymiljø og utbygging. Resterende merinntekter på kr 30 mill. er blant annet knyttet til høyere husleieinntekter (kr 4,7 mill.), gebyr- og tilknytningsinntekter på VAR sektor (kr 5,6 mill.) og kjøp av nedgravde containere (kr 6 mill.).

Overføringene (linje 3,5 og 6) viser en vekst på 7 %. Her inngår blant annet av refusjon sykepenger og foreldrepenger, momskompensasjon og tilskudd til ressurskrevende tjenester. Disse inntektene ble totalt på kr 1 052 mill. i 2013. I forhold til justert budsjett 2013 viser disse inntektene en samlet merinntekt på kr 12 mill.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 159 mill. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i 2013 kr 133,3 mill. noe som er kr 0,3 mill. høyere enn justert budsjett.

Frie inntekter (linje 4 og 7)

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Frie inntekter 2013Regnskap 2013Opprinnelig vedtatt budsjett 2013Justert budsjett 2013Avvik justert budsjett - regnskapVekst fra 2012 StavangerVekst fra 2012 landet
Skatt på inntekt og formue−4 753 061−4 642 800−4 827 018−73 9576,7 %5,6 %
Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning
Rammetilskudd −2 420 755−2 419 000−2 420 7550
Skjønnstilskudd−27 800−27 400−27 400400
Inntektsutjevning953 102890 6001 011 90958 807
Sum rammetilskudd−1 495 453−1 555 800−1 436 24659 2070,8 %
Sum frie inntekter−6 248 514−6 198 600−6 263 264−14 7505,2 %
Tabell 2.13 Frie inntekter 2013. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2013 på kr 6 248,5 mill. Dette er kr 14,75 mill. lavere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 753,1 mill. i 2013. Dette innebærer en vekst på 6,7 % i forhold til 2012. Inngangen er kr 74,0 mill. under justert årsbudsjett, men kr 110,3 mill. høyere enn opprinnelig vedtatt budsjett.

Skatteinngangen for landet totalt sett ble på kr 126,4 mrd., tilsvarende en skattevekst på 5,6 %. Skatteanslaget for landet i 2013 ble oppjustert fra 5,0 % til 6,2 % ved framlegging av forslag til statsbudsjett 2014 (i oktober). Anslått vekst ble ikke nådd.

Basert på de nasjonale skattetallene ble inntektsutjevningen kr 953,1 mill. for Stavanger kommune. Dette innebærer at trekket ble kr 58,8 mill. lavere enn budsjettert. I tillegg er det mottatt prosjektskjønn på kr 0,4 mill. til prosjektet Leve HELE LIVET som ikke er budsjettert.

Veksten i skatteinntektene i Stavanger kommune kom i all hovedsak fra forskuddstrekk som vokste med 7,6 % fra 2012. Marginoppgjøret1 ga et overskudd på kr 20,3 mill., mens de korrigerte fordelingstallene2 ga en negativ effekt med kr 5,9 mill. i november 2013. Tilsvarende effekter i 2012 var merinntekter på kr 94,5 mill.

1 Det settes hver måned av 8 % av skatteinntekter for å dekke utbetalingene av til gode skatt i skatteoppgjøret. Resultatet av skatteoppgjør 2013 viste at kommunen hadde et overskudd på kr 20,3 mill.

 

2 Fordelingstallene viser hvor stor andel av skatteinntektene som tilfaller kommunen. I henhold til regler korrigeres fordelingstallene for ett inntektsår etter at skatteoppgjørene for det aktuelle året er gjennomført.  De foreløpige fordelingstallene for Stavanger kommune ble redusert med 0,04 prosentpoeng ved korrigering, noe som ga kr 5,9 mill. i redusert inngang (mot kr 59,2 mill. i merinntekt i 2012).

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 36 791 per innbygger i 2013.

Dette utgjorde 147,0 % av landsgjennomsnittet, og er det høyeste nivået Stavanger kommune har hatt. På landsbasis var skatteinntektene kr 25 027 per innbygger.

Figur 2.2 viser akkumulert skattevekst per måned i 2013 og figur 2.3 skatt i prosent av landsgjennomsnittet siden 2003.

Figur 2.2 Akkumulert skattevekst per måned i 2013
Figur 2.2 Akkumulert skattevekst per måned i 2013
Figur 2.3 Skatt i prosent av landsgjennomsnitt
Figur 2.3 Skatt i prosent av landsgjennomsnitt

Figur 2.4 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 6,7 %. ASSS-kommunene hadde jevn og ganske lik vekst, sett bort fra Oslo. Snittet for ASSS kommunene ble 5,1 %.

Figur 2.4 Skattevekst ASSS kommuner og nabokommuner
Figur 2.4 Skattevekst ASSS kommuner og nabokommuner

Kap2_fyll2

2.2.2 Driftsutgifter

Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2013 kr 8,3 mrd. Dette er en økning på kr 584 mill. tilsvarende 7,6 % fra 2012. I forhold til justert budsjett 2013 viser regnskapet merutgifter på kr 40,6 mill.

Figur 2.5 viser forholdet mellom de ulike utgiftsartene og de totale driftsutgiftene eksklusive finansutgifter og avskrivninger.

Figur 2.5 Forholdet mellom utgiftsarter
Figur 2.5 Forholdet mellom utgiftsarter

I tabell 2.14 er kommunens hovedutgiftsarter satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i hele tusen kroner samt prosentvis avvik regnskap av budsjett.

DriftsutgifterRegnskap 2013Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
1Lønnsutgifter og sosiale utgifter4 686 2674 695 0048 73799,84 318 422
2Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon minus fordelte utgifter1 028 818958 874−69 944107,3907 477
3Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon1 766 0051 690 716−75 289104,51 654 796
4Overføringer896 967964 86067 89393833 816
5Sum driftsutgifter ekskl. finans8 298 8868 309 45410 56899,97 714 511
Tabell 2.14 Driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 56,5 % av de totale driftsutgiftene i 2013 og har økt med 8,5 % i forhold til regnskap 2012. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter, blant annet gjennom kjøp fra kommunale foretak, IKS og private aktører som private barnehager og sykehjem med driftsavtale. Disse kostnadene utgjorde en relativt stor andel av utgiftene til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon (linje 2) har økt 4,6 % i forhold til regnskap 2012, og har et merforbruk på kr 9,2 mill. i forhold til justert budsjett 2013.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon (linje 3) har økt 6,7 % i forhold til regnskap 2012, og har et merforbruk på kr 75,3 mill. Avviket skyldes kjøp fra kommunale foretak og kjøp av eksterne helse og omsorgstjenester i institusjon.

Overføringer (linje 4) har økt med 2,2 % i forhold til regnskap 2012, og har et mindreforbruk på kr 67,9 mill. Her inngår blant annet moms, tilskudd til organisasjoner og klientutgifter.  I tillegg budsjetteres midlene som virksomhetene fikk med seg fra 2012 som følge av at de hadde et mindreforbruk i 2012. Dette utgjør kr 45 mill. og forklarer hovedårsaken til avviket på kr 67,9 mill. i og med at det ikke regnskapsføres utgifter på den posten.

Pensjonsutgifter

Pensjonspremier på kr 441,2 mill. er belastet driftsregnskapet.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremien er høyere enn pensjonskostnader, betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter over 10 år. Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 10 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Premieavvik som har oppstått før 2011 amortiseres over 15 år, jf. tidligere regelverk. Regelverket vurderes endret til enda kortere tid å fordele amortisering på da det har vist seg at ordningen har fått premieavvik til å vokse til store akkumulerte beløp som medfører framtidige kostnadsføringer.

I Stavanger kommune har pensjonspremiene vært gjennomgående høyere enn de beregnede pensjonskostnadene de siste årene. I 2013 hadde Stavanger kommune et positiv premieavvik på kr 53,1 mill. som er inntektsført i regnskapet. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør kr 41,2 mill. og er i henhold til budsjett. Ordningen gir en netto positiv resultateffekt i regnskapet for 2013 på kr 11,8 mill. og utgjør 0,14 prosentpoeng av det oppnådde målet på 1,85 % i netto driftsresultat.

Som følge av at pensjonspremiene har vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene de siste årene, er akkumulert premieavvik stadig voksende. Samlet for kommunesektoren utgjør dette kr 28 mrd. Per 31.12.13 utgjør akkumulert premieavvik for Stavanger alene kr 407,6 mill. Dette er utgifter som kommunen må dekke inn over driftsbudsjettene de neste 13 årene. Figur 2.6 viser utviklingen i premieavviket, både det nye årlige avviket, årlig tilbakeføring av tidligere premieavvik, samt netto resultateffekt av disse. I tillegg vises det stadig økende akkumulerte premieavviket for Stavanger kommune siden ordningen ble innført og fram til 2013. Stavanger kommune sitt frie disposisjonsfond dekker kun ca. 20 % av denne forpliktelsen.

Figur 2.6 Utvikling av premieavvik 2002-2013
Figur 2.6 Utvikling av premieavvik 2002-2013

Pensjonspremie til AFP 62-64 har gått ned til kr 13,25 mill. mot budsjettert 19,54 mill. i 2013. Uttaket er lavere enn på flere år og utgjør nå 231 personer per 31.12.13.

Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 2.15 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte fra Lyse Energi AS og avkastning finansforvaltning.

Eksterne finanstransaksjonerRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag−419 490−385 96433 526109 %−367 167
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter621 264620 954−310100 %589 761
3Sum eksterne finanstransaksjoner201 774234 99033 216222 594
Tabell 2.15 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en netto merinntekt på kr 33,2 mill. i forhold til justert budsjett 2013.

Renteutgifter på kommunens innlån inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler ble kr 2,6 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble kr 2,3 mill. høyere enn justert budsjett grunnet oppfølging av avtale med idrettslag om forskuttering ved investeringer i kunstgressbaner.

Renteinntekter fra bankinnskudd samt forsinkelsesrenter ble kr 4,8 mill. høyere enn budsjettert, mens renteinntekter på ansvarlig lån i Lyse Energi AS ble kr 1,2 mill. lavere enn budsjettert. Renteinntekter finansforvaltning samt realisert og urealisert kurstap/gevinst ble kr 26,9 mill. høyere enn budsjettert.

Samlet utbytte fra Lyse Energi AS utgjorde kr 373 mill. i 2013. Stavanger kommune mottok kr 162,9 mill. i utbytte (43,68 %). For 2013 var det opprinnelig budsjettert med kr 164 mill. i utbytte basert på et forventet samlet utbytte på kr 375 mill.

Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Når alle finanskostnadene og -inntektene er trukket fra driftskostnadene og –inntektene, får vi et positivt netto driftsresultat på kr 160,4 mill. Disse midlene brukes til å sette av midler til senere års bruk (fond) eller til egenfinansiering av investeringer. Til motpost kommer bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Når alt dette er summert, får man et regnskapsmessig resultat i driften. Se tabell 2.16.

Årsresultat 2013 – driftsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
1Netto driftsresultat 160 44176 08784 354211 %252 994
2Bruk av tidligere års mindreforbruk15 50615 50654 618
3Bruk av disposisjonsfond77 01548 32728 688159 %89 156
4Bruk av bundne fond85 09184 169922101 %48 238
5Sum bruk av avsetninger177 612148 00229 610120 %192 012
6Overført til investeringsregnskapet143 418143 418232 174
7Avsetning til disposisjonsfond106 33665 872−40 464161 %132 600
8Avsetninger til bundne fond80 53714 799−65 738544 %64 726
9Sum avsetninger330 291224 089−106 202147 %429 500
10Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk7 7637 76315 506
Tabell 2.16 Årsresultat 2013 – driftsregnskapet. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Netto driftsresultat (linje 1) ble kr 160,4 mill.

Sum bruk av avsetninger (linje 5) var på kr 177,6 mill. i 2013. Herav gjelder kr 15,5 mill. overskuddet i driftsregnskapet i 2012, som i bystyrets behandling av årsregnskapet (sak 54/13) ble overført til investeringsregnskapet i 2013 for å delfinansiere merforbruket fra 2012. Overføringen inngår i linje 6.

Bruk av disposisjonsfond (linje 3) gjelder blant annet effektuering av virksomhetenes mindreforbruk for 2012 (kr 46,8 mill.) og virksomhetenes merforbruk for 2013 (kr 27,2 mill.) jf. budsjettreglement punkt 5.e. samt bruk av kulturbyfondet 2013 (kr 1,44 mill.).

Bruk av bundne fond (linje 4) er i hovedsak knyttet til overføring av øremerkede midler fra 2012 til 2013, samt bruk av selvkostfond.

Det ble som budsjettert overført kr 143,4 mill. til investeringsregnskapet.

Videre ble det avsatt kr 106,3 mill. til disposisjonsfond og kr 80,5 mill. til bundne fond.

Avsetninger til disposisjonsfond (linje 7) gjelder blant annet effektuering av virksomhetenes regnskapsmessige merforbruk fra 2012 (kr 28,7 mill.) og føring av virksomhetenes mindreforbruk for 2013 kr 33,6 mill. jf. budsjettreglement punkt 5.e. Realiserte kursgevinster i finansforvaltningen har blitt avsatt med kr 2,9 mill., samt kr 0,3 mill. i urealisert gevinst og kr 13,6 mill. for å øke bufferfondet tilstrekkelig i forhold til finansforvaltningen. I tillegg er det i løpet av 2013 avsatt kr 25,6 mill. som følge av merinntekter i løpet av 2013, jf. bystyrets behandling av tertialrapportene.

Avsetninger til bundne fond (linje 8) gjelder i hovedsak ubrukte øremerkede midler fra 2013 som overføres til bruk i 2014, blant annet botilskudd fra Husbanken (kr 21,9 mill.) og midler til oppsøkende behandlingsteam innenfor rus og psykiatri (kr 17,3 mill.).

Regnskapet viser et positivt resultat (linje 10) på kr 7,8 mill. etter interne finanstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger).

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:19.