2.3 Finansielle målsettinger

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet tre viktige målsettinger som skal nås over tid: netto driftsresultat på minimum 3 %, egenfinansiering av investeringer på minst 50 % og gjeldsgrad ekskl. startlån under 60 %. Måltallene er satt for å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, samt unngå at det over tid avsettes for lavt beløp til formuesbevaring.

2.3.1 Netto driftsresultat

Kap2_fyll3

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før avsetninger og overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2013 ble kr 160,4 mill. og utgjorde 1,85 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultatet var på 0,9 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er udisponerte øremerkede statlige midler og høyere finansinntekter.

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 2,5 %, hvilket er lavere enn måltallet. Utviklingen over tid vises i figur 2.7.

Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene, og ikke avskrivingene, som innvirker på driftsresultat. Avskrivingene har ikke resultateffekt i det kommunale regnskapet. Dersom avdragene erstattes med avskrivingene, vil netto driftsresultat gjennomgående vise lavere tall.

Figur 2.7 viser at netto driftsresultat i perioden 2003-2013 hadde vært betydelig lavere dersom avskrivingene, og ikke avdragene, hadde vært utgiftsført med resultateffekt.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 2,5 % i 2013, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 2,3 %.

Figur 2.7 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter)
Figur 2.7 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter)

2.3.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter, og er et nøkkeltall som synliggjør kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusiv startlån over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Kommunen hadde per 31.12.13 en brutto lånegjeld på kr 6 234 mill., hvorav startlån utgjorde kr 1 400 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 72 %. Gjeldsgraden eksklusiv startlån var på 56 %.

Figur 2.8 Gjeldsgrad
Figur 2.8 Gjeldsgrad

2.3.3 Egenfinansiering av investeringer

I kommunens finansielle strategi legges det til grunn at egenfinansieringen av investeringer over tid skal være minst 50 %. Dette for å bevare en bærekraftig økonomi og opprettholde kommunens økonomiske handlefrihet. I 2013 var andelen låne- og egenfinansiering av investeringene på henholdsvis 52 % og 42 %. Udekket finansieringsbehov utgjorde 6 %. Andelen egenfinansiering var således under målsettingen på 50 %. Figuren under viser hvordan andelen egenfinansiering har utviklet seg de siste ti årene.

Figur 2.9 Egenfinansiering av investeringer
Figur 2.9 Egenfinansiering av investeringer

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:20.