2.3.1 Netto driftsresultat

Kap2_fyll3

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før avsetninger og overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2013 ble kr 160,4 mill. og utgjorde 1,85 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultatet var på 0,9 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er udisponerte øremerkede statlige midler og høyere finansinntekter.

Netto driftsresultat må også ses over tid. I løpet av de siste 5 år har Stavanger kommune et snitt på 2,5 %, hvilket er lavere enn måltallet. Utviklingen over tid vises i figur 2.7.

Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene, og ikke avskrivingene, som innvirker på driftsresultat. Avskrivingene har ikke resultateffekt i det kommunale regnskapet. Dersom avdragene erstattes med avskrivingene, vil netto driftsresultat gjennomgående vise lavere tall.

Figur 2.7 viser at netto driftsresultat i perioden 2003-2013 hadde vært betydelig lavere dersom avskrivingene, og ikke avdragene, hadde vært utgiftsført med resultateffekt.

Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 2,5 % i 2013, mens gjennomsnitt alle kommuner var på 2,3 %.

Figur 2.7 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter)
Figur 2.7 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter)

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:16.