2.5 Analyser av balanseregnskapet

Balansen viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31.12.13, og hvordan eiendelene (anleggs- og omløpsmidler) er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld. Totalkapitalen for eiendelene på den ene siden og egenkapital/gjeld på den andre, må være lik. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 2.19.

Hovedoversikt balanseNoterRegnskap 2013Regnskap 2012
Eiendeler
1Anleggsmidler21 312 16119 792 104
Herav:
2Faste eiendommer og anlegg711 415 12710 681 360
3Utstyr, maskiner og transportmidler7398 212364 604
4Utlån11, 16 2 388 7242 253 936
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16 39 84532 985
6Aksjer og andeler12 938 008852 819
7Pensjonsmidler5 6 132 2455 606 399
8Omløpsmidler1 830 6691 967 785
Herav:
9Kortsiktige fordringer13 522 167597 696
10Premieavvik5 407 617395 791
11Aksjer og andeler9470
12Obligasjoner14 482 129423 155
13Kasse, postgiro, bankinnskudd417 810551 142
14Sum eiendeler23 142 83021 759 888
Egenkapital og gjeld
15Egenkapital7 274 3707 078 381
Herav:
16Disposisjonsfond10 139 304143 750
17Bundne driftsfond10 117 235121 789
18Bundne investeringsfond10 46 16957 946
19Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK investering15 −39 841−39 841
20Regnskapsmessig mindreforbruk18 7 76315 506
21Udekket investeringsregnskap18 −76 625−42 372
22Kapitalkonto24 7 080 3646 821 603
23Langsiktig gjeld14 383 51113 136 068
Herav:
24Pensjonsforpliktelser5 8 149 0167 393 112
25Ihendehaverobligasjonslån9 580 0000
26Sertifikatlån9 1 906 0001 956 500
27Andre lån9 3 709 4953 786 456
28Konsernintern langsiktig gjeld9 39 00039 000
29Kortsiktig gjeld1 484 9491 545 440
Herav:
30Annen kortsiktig gjeld16 1 484 9491 545 440
31Premieavvik00
32Sum egenkapital og gjeld23 142 83021 759 888
Memoriakonto
33Memoriakonto212 891219 869
Herav:
34Ubrukte lånemidler175 747190 079
35Andre memoriakonti37 14329 790
36Motkonto til memoriakontiene−212 891−219 869
Tabell 2.19 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

2.5.1 Eiendeler

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk.

Linje 1 i tabell 2.19 viser at verdien av anleggsmidlene er økt fra kr 19,8 mrd. i 2012 til kr 21,3 mrd. i 2013, dvs. med totalt kr 1,5 mrd. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 0,7 mrd. I tillegg kommer økt beholdning av aksjer og andeler med kr 85 mill., økning i pensjonsmidler med kr 526 mill., og økning av utlån med kr 142 mill. Se for øvrig henvisninger i noter til årsregnskapet for ytterligere forklaringer.

Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse energi AS og startlån. Ansvarlige lån til Lyse var per 31.12.13 totalt kr 1 092 mill. og startlånene kr 1 212 mill.

Kap2_fyll5Omløpsmidler

Det fremgår av balansen hvilke eiendeler som er definert som omløpsmidler.
Samlede omløpsmidler er redusert med ca. kr 137 mill. fra 2012 til 2013.

Størst er reduksjonen i kortsiktige fordringer (kr 76 mill.) og bankinnskudd (kr 133 mill.).

Premieavvik pensjon var per 31.12.13 på kr 407,6 mill. Beløpet viser differansen mellom premieinnbetalingene (de likviditetsmessige transaksjonene som utgiftsføres løpende i regnskapet) og den beregnede regnskapsmessige pensjonskostnaden. Premieavviket representerer således ingen reell verdi for kommunen.

Fra 2012 fordeles premieavviket over 10 år. Dette viser at fremtidige pensjonsutgifter blir meget store i årene fremover, og har en økende tendens. For ytterligere informasjon, se avsnitt foran om pensjonsutgifter eller noter i regnskapet.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på totalt kr 482 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 418 mill. pr 31.12.13.

Det er nødvendig med kontinuerlig oppmerksomhet på likviditetsstyringen, for at bykassen til enhver tid skal ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke sine forpliktelser/utbetalinger.

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var kr 23,1 mrd. per 31.12.13, dvs. ca. kr 1,4 mrd. høyere enn per 31.12.12.

2.5.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Egenkapital er differansen mellom eiendeler og gjeld. Det fremgår av balansen hva som inngår i kommunens egenkapital.

Bokført egenkapital var per 31.12.13 totalt kr 7,3 mrd., som er kr 196 mill. høyere enn per 31.12.12. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 139,3 mill., bundne driftsfond kr 117,2 mill., samt bundne investeringsfond kr 46,2 mill.

Kapitalkonto representerer resten av egenkapitalen. Kapitalkontoen økte med kr 259 mill. fra 2012 til 2013. Kapitalkontoen ble styrket som følge av økningen i verdiene av anleggsmidler. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises til note i årsregnskapet.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 2.20

Disposisjonsfond20132012
Inngående balanse 1.1.143 750100 306
Avsetninger driftsregnskapet106 336132 600
Bruk av avsetninger driftsregnskapet−77 015−89 156
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet−33 7660
Utgående balanse 31.12.139 305143 750
Tabell 2.20 Disposisjonsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Saldoen på disposisjonsfondet per 31.12.13 er kr 139,3 mill., en reduksjon på kr 4,45 mill. fra året før. Disposisjonsfondet består av følgende:

Disposisjonsfond20132012
Kulturbyfond601 505
Kursreguleringsfond57 11940 303
Disposisjonsfond82 125101 944
Sum disposisjonsfond 31.12.139 304143 752
Tabell 2.20a Disposisjonsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Kursreguleringsfondet er tilstrekkelig stort til å dekke potensielt tap i stresstesten som er utført på hele finansporteføljen per 31.12.13.

Disposisjonsfondet vil i 2014 bli redusert med netto ca. kr 6,4 mill. med bakgrunn i reglene om å få overført +- 3 % av virksomhetens mer-/mindreforbruk til året etter.

Det frie disposisjonsfondet dekker kun ca. 20 % av den framtidige forpliktelsen som kommunen har når det gjelder premieavvik.

Samlet saldo disposisjonsfond utgjør 1,61 % av driftsinntektene i 2013 mot 1,76 % i 2012. Fondet kan med fordel bygges opp ytterligere for å være et alternativ til framtidige og tilfeldige, negative svingninger i driftsregnskapet uten at tjenestetilbudet må endres tilsvarende.

Bundne driftsfond

Tabell 2.21 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres. Ved utgangen av 2013 utgjør selvkostfond om lag kr 39,8 mill. (redusert med kr 2,5 mill.) og øvrige øremerkede fond kr 77,4 mill. (redusert med kr 2,1 mill.).

Bundet driftsfond20132012
Inngående balanse 1.1.121 78984 279
Avsetninger driftsregnskap80 53764 726
Bruk av avsetninger driftsregnskap−85 091−48 238
Overført fra bundet investeringsfond21 022
Utgående balanse 31.12.117 235121 789
Tabell 2.21 Bundet driftsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Ubundne investeringsfond

Tabell 2.22 viser ubundet investeringsfond som er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt at deler av engangsutbytte fra parkering, kr 42,5 mill., avsettes til fond for senere bruk i planperioden. I tillegg ble det ved behandling av 2. tertial vedtatt å avsette kr 26,75 mill. på fond som følge av senere framdrift på investeringsprosjekter enn forutsatt. Fondsavsetningene er strøket med bakgrunn i underskuddssituasjonen i investeringsregnskapet. Likeså en planlagt bruk av fondet med kr 5 mill. i 2013. Stavanger kommune har ingen ubundne investeringsfond ved utgangen av 2013.

Ubundet investeringsfond20132012
Inngående balanse 1.1.00
Ingen bruk eller avsetning
Utgående balanse 31.12.00
Tabell 2.22 Ubundet investeringsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Bundne investeringsfond

Tabell 2.23 viser bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål. Avsetningene i 2013 gjelder utbyggerbidrag og overføring til bundet driftsfond i 2012 gjelder korrigering av tidligere regnskapsføringer. Det vises til note 10.

Bundet investeringsfond20132012
Inngående balanse 1.1.57 94692 595
Avsetninger 36 26043 529
Bruk av avsetninger
Bruk av bundne investeringsfond−48 037−57 156
Overført til bundet driftsfond−21 022
Utgående balanse 31.12.46 16957 946
Tabell 2.23 Bundet investeringsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Gjeld

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med kr 1,25 mrd. fra 2012 til 2013. Pensjonsforpliktelsene utgjør kr 756 mill. av denne økningen, mens andre langsiktige lån utgjør kr 491 mill. av økningen. Det vises også til note i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31.12.13 var kr 2 mrd. høyere enn pensjonsmidlene, jf. tabell 2.19.

Når de innbetalte premiene over tid har vært høyere enn de langsiktige pensjonsforpliktelsene, kan dette tyde på at pensjonskostnadene blir for lavt beregnet.

En økning i anleggsmidlene med ca. kr 1,5 mrd. fra 2012 til 2013 er primært et uttrykk for at investeringsnivået også i 2013 var betydelig. Økningen skyldes også at en i løpet av 2013 har arbeidet med å aktivere anleggsmidler som tidligere har vært mangelfullt aktivert. Kommunen har nå betydelig bedre oversikt over sine anleggsmidler enn tidligere.

Det gjensto kr 175,7 mill. i ubrukte lånemidler pr. 31.12.13. Dette er udisponerte startlån.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:25.