2.5.1 Eiendeler

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk.

Linje 1 i tabell 2.19 viser at verdien av anleggsmidlene er økt fra kr 19,8 mrd. i 2012 til kr 21,3 mrd. i 2013, dvs. med totalt kr 1,5 mrd. Økningen i aktiverte investeringer i faste eiendommer og anlegg med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 0,7 mrd. I tillegg kommer økt beholdning av aksjer og andeler med kr 85 mill., økning i pensjonsmidler med kr 526 mill., og økning av utlån med kr 142 mill. Se for øvrig henvisninger i noter til årsregnskapet for ytterligere forklaringer.

Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse energi AS og startlån. Ansvarlige lån til Lyse var per 31.12.13 totalt kr 1 092 mill. og startlånene kr 1 212 mill.

Kap2_fyll5Omløpsmidler

Det fremgår av balansen hvilke eiendeler som er definert som omløpsmidler.
Samlede omløpsmidler er redusert med ca. kr 137 mill. fra 2012 til 2013.

Størst er reduksjonen i kortsiktige fordringer (kr 76 mill.) og bankinnskudd (kr 133 mill.).

Premieavvik pensjon var per 31.12.13 på kr 407,6 mill. Beløpet viser differansen mellom premieinnbetalingene (de likviditetsmessige transaksjonene som utgiftsføres løpende i regnskapet) og den beregnede regnskapsmessige pensjonskostnaden. Premieavviket representerer således ingen reell verdi for kommunen.

Fra 2012 fordeles premieavviket over 10 år. Dette viser at fremtidige pensjonsutgifter blir meget store i årene fremover, og har en økende tendens. For ytterligere informasjon, se avsnitt foran om pensjonsutgifter eller noter i regnskapet.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner var på totalt kr 482 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 418 mill. pr 31.12.13.

Det er nødvendig med kontinuerlig oppmerksomhet på likviditetsstyringen, for at bykassen til enhver tid skal ha tilstrekkelig med likvide midler til å dekke sine forpliktelser/utbetalinger.

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var kr 23,1 mrd. per 31.12.13, dvs. ca. kr 1,4 mrd. høyere enn per 31.12.12.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:24.