2.5.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Egenkapital er differansen mellom eiendeler og gjeld. Det fremgår av balansen hva som inngår i kommunens egenkapital.

Bokført egenkapital var per 31.12.13 totalt kr 7,3 mrd., som er kr 196 mill. høyere enn per 31.12.12. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 139,3 mill., bundne driftsfond kr 117,2 mill., samt bundne investeringsfond kr 46,2 mill.

Kapitalkonto representerer resten av egenkapitalen. Kapitalkontoen økte med kr 259 mill. fra 2012 til 2013. Kapitalkontoen ble styrket som følge av økningen i verdiene av anleggsmidler. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto henvises til note i årsregnskapet.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 2.20

Disposisjonsfond20132012
Inngående balanse 1.1.143 750100 306
Avsetninger driftsregnskapet106 336132 600
Bruk av avsetninger driftsregnskapet−77 015−89 156
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet−33 7660
Utgående balanse 31.12.139 305143 750
Tabell 2.20 Disposisjonsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Saldoen på disposisjonsfondet per 31.12.13 er kr 139,3 mill., en reduksjon på kr 4,45 mill. fra året før. Disposisjonsfondet består av følgende:

Disposisjonsfond20132012
Kulturbyfond601 505
Kursreguleringsfond57 11940 303
Disposisjonsfond82 125101 944
Sum disposisjonsfond 31.12.139 304143 752
Tabell 2.20a Disposisjonsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Kursreguleringsfondet er tilstrekkelig stort til å dekke potensielt tap i stresstesten som er utført på hele finansporteføljen per 31.12.13.

Disposisjonsfondet vil i 2014 bli redusert med netto ca. kr 6,4 mill. med bakgrunn i reglene om å få overført +- 3 % av virksomhetens mer-/mindreforbruk til året etter.

Det frie disposisjonsfondet dekker kun ca. 20 % av den framtidige forpliktelsen som kommunen har når det gjelder premieavvik.

Samlet saldo disposisjonsfond utgjør 1,61 % av driftsinntektene i 2013 mot 1,76 % i 2012. Fondet kan med fordel bygges opp ytterligere for å være et alternativ til framtidige og tilfeldige, negative svingninger i driftsregnskapet uten at tjenestetilbudet må endres tilsvarende.

Bundne driftsfond

Tabell 2.21 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres. Ved utgangen av 2013 utgjør selvkostfond om lag kr 39,8 mill. (redusert med kr 2,5 mill.) og øvrige øremerkede fond kr 77,4 mill. (redusert med kr 2,1 mill.).

Bundet driftsfond20132012
Inngående balanse 1.1.121 78984 279
Avsetninger driftsregnskap80 53764 726
Bruk av avsetninger driftsregnskap−85 091−48 238
Overført fra bundet investeringsfond21 022
Utgående balanse 31.12.117 235121 789
Tabell 2.21 Bundet driftsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Ubundne investeringsfond

Tabell 2.22 viser ubundet investeringsfond som er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt at deler av engangsutbytte fra parkering, kr 42,5 mill., avsettes til fond for senere bruk i planperioden. I tillegg ble det ved behandling av 2. tertial vedtatt å avsette kr 26,75 mill. på fond som følge av senere framdrift på investeringsprosjekter enn forutsatt. Fondsavsetningene er strøket med bakgrunn i underskuddssituasjonen i investeringsregnskapet. Likeså en planlagt bruk av fondet med kr 5 mill. i 2013. Stavanger kommune har ingen ubundne investeringsfond ved utgangen av 2013.

Ubundet investeringsfond20132012
Inngående balanse 1.1.00
Ingen bruk eller avsetning
Utgående balanse 31.12.00
Tabell 2.22 Ubundet investeringsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Bundne investeringsfond

Tabell 2.23 viser bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål. Avsetningene i 2013 gjelder utbyggerbidrag og overføring til bundet driftsfond i 2012 gjelder korrigering av tidligere regnskapsføringer. Det vises til note 10.

Bundet investeringsfond20132012
Inngående balanse 1.1.57 94692 595
Avsetninger 36 26043 529
Bruk av avsetninger
Bruk av bundne investeringsfond−48 037−57 156
Overført til bundet driftsfond−21 022
Utgående balanse 31.12.46 16957 946
Tabell 2.23 Bundet investeringsfond. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Gjeld

Langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelser har økt med kr 1,25 mrd. fra 2012 til 2013. Pensjonsforpliktelsene utgjør kr 756 mill. av denne økningen, mens andre langsiktige lån utgjør kr 491 mill. av økningen. Det vises også til note i regnskapet hva gjelder økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31.12.13 var kr 2 mrd. høyere enn pensjonsmidlene, jf. tabell 2.19.

Når de innbetalte premiene over tid har vært høyere enn de langsiktige pensjonsforpliktelsene, kan dette tyde på at pensjonskostnadene blir for lavt beregnet.

En økning i anleggsmidlene med ca. kr 1,5 mrd. fra 2012 til 2013 er primært et uttrykk for at investeringsnivået også i 2013 var betydelig. Økningen skyldes også at en i løpet av 2013 har arbeidet med å aktivere anleggsmidler som tidligere har vært mangelfullt aktivert. Kommunen har nå betydelig bedre oversikt over sine anleggsmidler enn tidligere.

Det gjensto kr 175,7 mill. i ubrukte lånemidler pr. 31.12.13. Dette er udisponerte startlån.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:25.