2.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Stavanger kommune har de siste ti årene hatt et høyt investeringsnivå. Egenfinansieringen av investeringene har vært lavere enn målsettingen på 50 % i denne perioden. Det har samtidig vært en betydelig økning i opptak av startlån. Dette har medført at brutto lånegjeld har økt markant de siste årene.

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og Reform 97, samt kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Tabell 2.29 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og lån der staten yter kompensasjon for renter/avdrag.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr2004200520062007200820092010201120122013
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser2 4882 8602 9443 0573 5354 0444 8025 3475 7436 234
- Videre utlån / startlån2062172362813776308931 01412311400
- Ubrukte lånemidler5459212972677713690211176
- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen285324356342328314301287273259
- Lån ifm. Reform 976257534927232016129
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)263263263245239222473456438421
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)9936464679798583
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner1 6181 9312 0061 8072 2512 7322 9003 4053 4933 886
Tabell 2.29 Utvikling i lånegjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld økte med kr 491 mill. fra 2012 til 2013. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 393 mill. fra 2012 til 2013 dersom det korrigeres for startlån og lån der staten dekker kapitalutgiftene.

Utvikling i brutto lånegjeld pr innbygger 2005-2013

Figur 2.14 viser utviklingen i lånegjeld per innbygger ekskl. startlån i perioden 2005-2013.

Figur 2.14 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2005-2013
Figur 2.14 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2005-2013

Lånegjelden per innbygger ekskl. startlån har økt betydelig i perioden 2007-2013. Dette vil kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene medgår til å dekke kapitalutgifter. Lånegjeld per innbygger ekskl. startlån var per 31.12.13 på kr 36 972.

Kap2_fyll6

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:28.