2.8 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et rapporteringssystem for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå, jf. kommuneloven § 49. I forskrifter er det gitt regler for hvordan informasjonen skal formidles. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. Denne informasjonen sendes til Statistisk sentralbyrå for publisering.

I dette avsnittet presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2011, 2012 og foreløpige tall for 2013 (tall per 17. mars). Reviderte og offisielle tall publiseres 16. juni.

I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet som det er mest relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-kommunene.

ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Stavanger kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene. Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant annet fra KOSTRA-rapporteringen, som er egnet for sammenligning av ressursbruken som grunnlag for effektivisering og videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene.

Barnehager

Figur 2.16 Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager
Figur 2.16 Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager var kr 43 i 2013. Økningen fra 2012 utgjør 7,5 % og skyldes helårseffekten av et sterkt lønnsoppgjør for pedagoger i 2012. I tillegg er kvalitet i barnehagene prioritert ved å øke grunnbemanningen gjennom året. Per 2013 ligger Stavanger kommune på snittet blant ASSS-kommunene.

Grunnskoler

Figur 2.17 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år
Figur 2.17 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 75 417 per innbygger fra 6 til 15 år i 2013. Dette er en økning på 5,15 % sammenlignet med 2012. Økningen fra 2012 til 2013 skyldes hovedsakelig økning i antall elever med spesielle behov på skole og SFO, økt lærertetthet på ungdomstrinnet samt økte midler til valgfag på ungdomstrinnet.

Barnevern

Figur 2.18 Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år
Figur 2.18 Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 6 958 i 2013 og viser en økning fra 2012 som tilsvarer 1,9 %. Utover ordinær pris- og lønnsvekst viser dette at utgiftsnivået ligger på omtrent samme nivå som i 2012.

Kommunehelsetjeneste

Figur 2.19 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger
Figur 2.19 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør kr 1 952 per innbygger i 2013. Dette er en økning fra 2012 som tilsvarer 8,4 %. Utover ordinær pris- og lønnsvekst viser analysene resultat av økt satsing innenfor Helsestasjonstjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten og gjennomføringen av Ø-hjelp senger (samhandlingsreformen). Netto driftsutgifter omfatter forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, annet forebyggende arbeid og diagnose, behandling og rehabilitering.

Sosialtjenesten

Figur 2.20 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste pr innbygger 20-66 år
Figur 2.20 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste pr innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i Stavanger utgjør kr 1 644 per innbygger 20-66 år i 2013. Økningen fra 2012 til 2013 viser 17,5 % og skyldes i all hovedsak økt sosialhjelp til boutgifter.

Helse- og omsorg

Figur 2.21 Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester pr innbygger
Figur 2.21 Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester pr innbygger

Netto driftsutgifter for helse- og omsorgstjenestene i Stavanger utgjør kr 14 358 per innbygger i 2013. Dette er en økning på 4,62 % i forhold til 2012. Utover ordinær pris- og lønnsvekst viser resultatet en økning i tjenestevolum. Helse- og omsorg inkluderer aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, bistand, helse, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede, bistand, helse- og omsorg til hjemmeboende samt institusjonslokaler.

Kultur

Figur 2.22 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger
Figur 2.22 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 059 per innbygger i 2013 og viser en prosentvis økning fra 2012 på 8,6 %. Utover ordinær pris- og lønnsvekst viser analysene at økningen er relatert til driftstilskuddene til de interkommunale selskapene, samt tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Det er en økning på til sammen kr 3,0 mill. til Sørmarka Arena IKS og Multihallen. Det var samtidig en økning i tilskudd til Ishallen på kr 1,9 mill., med bakgrunn i at det er ONS-arrangement hvert annet år, samt et tilskudd til sykkelrittet Tour des fjord på kr 2,5 mill.

Administrasjon og styring

</span>Figur 2.23 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbygger
Figur 2.23 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbygger

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Stavanger utgjør kr 3 436 per innbygger i 2013. Dette er en økning fra 2012 på 6,7 %. Utover ordinær pris- og lønnsvekst viser analysene blant annet økning i utgifter til IT-formål og pensjon. Det pågår fortsatt arbeid med kvalitetssikring av føringspraksis kommunene i mellom. Arbeidet vil fortsette i 2014. Inntil kommunene har tilnærmet lik føringspraksis vil avvik fremkomme og konklusjoner må trekkes med noe forsiktighet.

Eiendomsforvaltning

Figur 2.24 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern
Figur 2.24 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i Stavanger utgjør kr 4 142 per innbygger og viser at Stavanger ligger noe under gjennomsnittet for ASSS- kommunene. Dette er en økning fra 2012 og skyldes økte ressurser til vedlikehold, samt volumøkning som følge av nye bygg som ble tatt i bruk.

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter forvaltningsutgifter knyttet til eiendomsforvaltning og formålsbyggene (administrasjonslokaler, førskolelokaler og skyss, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og kommunale kulturbygg).

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:29.