3.1.2 Levekår og folkehelse

I 2013 har kommunen ferdigstilt arbeidet med Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029. Strategiplanen er kommunens styringsverktøy i folkehelsearbeidet. Gjennom mål, utvalgte satsingsområder og strategier trekker den opp kursen for kommunens langsiktige arbeid med å utvikle en mer helsefremmende by. Levekårsundersøkelsen og Folkehelseinstituttets folkehelseprofil har vært viktige grunnlagsdokumenter i arbeidet. Folkehelseprofilen for 2013 slår fortsatt fast at Stavanger kommune kommer godt ut sammenlignet med resten av landet. Dette gjelder for indikatorer knyttet til levekår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom. Kommunen har jobbet aktivt med å integrere folkehelseperspektivet i hele organisasjonen, slik lovverket legger til grunn. Dette er blant annet synliggjort i arbeidet med å revidere samfunns- og arealdelen i kommuneplanen for 2014-2029. Stavanger kommune har i 2013 inngått ny partnerskapsavtale for folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Som følge av samhandlingsreformen og ny folkehelselov er avtalen mer forpliktende enn den forrige fra 2007. Avtalen skal være et bidrag til å sette folkehelse på den politiske dagsorden. Kommunen har også deltatt i et forskningsprosjekt sammen med Rogaland fylkeskommune og tre andre kommuner, der hensikten har vært å sikre følgeforskning av kommunenes folkehelsearbeid.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen startet 16. desember i Gamle Stavanger sykehus med kurstilbudene Frisklivstrening, Bra mat, Røykeslutt, Kurs i mestring av Depresjon (KID) og Livsstil. Eksisterende kurs Stor og Sterk og Livsstilskolen ble samtidig integrert i Frisklivssentralen. Helsedirektoratet gav Stavanger kommune i 2013 prosjektmidler til å prøve ut ny kompetanse ved Frisklivssentralen. Midlene ble brukt til en stilling som klinisk ernæringsfysiolog og en stilling som alkoholrådgiver.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:37.