3.1.5 Samfunnssikkerhet

Risiko og sårbarhet

Kunnskap om risiko og samfunnets sårbarhet er et sentralt virkemiddel i samfunnssikkerhetsarbeidet for å skape oversikt over farer, risiko og sårbarheter. Dette er viktig for å bygge og utvikle en robust og god by å bo i.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser

Dette prosjektet ble ferdigstilt i november, og har bestått av tre elementer:

  • Prosjektet Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser for Stavangerregionen 2013 var et samarbeidsprosjekt med nabokommunene Randaberg, Sandnes og Sola. Det ble gitt en presentasjon av analysen for alle de involverte parter 13. desember i Vitenfabrikken i Sandnes.  Samarbeidskommunene har politisk behandling av saken i løpet av februar/mars 2014.
  • Revisjon av ROSSREG (2007) ble revidert og lagt som vedlegg til Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser for Stavangerregionen 2013.
  • Den kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalysen ble utarbeidet parallelt med den overordnede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for Stavangerregionen, og ble også ferdigstilt i november.

Virksomhetsbaserte risiko- og sårbarhetsanalyser

I løpet av året ble det gitt faglig bistand til de virksomheter og tjenesteområder som har bedt om veiledning ved utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser. Det ble også arrangert flere kurs med søkelyset på hva risiko- og sårbarhetsanalyser er, samt hvordan man utarbeider en slik analyse tuftet på kommunens veileder, med en enkel mal.  Dette arbeidet ble samordnet og koordinert med HMS-avdelingen.

Planer, øvelser og krisehåndtering

Med bakgrunn i gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, ble det i november og desember påbegynt et arbeid med gjennomføring av beredskapsanalyser. Dette arbeidet vil inneholde en regional og en kommunal del. Beredskapsanalysene skal danne grunnlaget for revidering og samordning av alle beredskapsplaner.

Det er utarbeidet maler for beredskapsplaner i virksomhetene. I samarbeid med Rogaland politidistrikt er det laget maler for tiltakskort som barnehager og skoler kan bruke ved såkalte skarpe hendelser. Det er gjennomført en samling for alle rektorene hvor skarpe situasjoner og bruk av tiltakskort var tema. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med politiet.

Kommunens kriseledelse gjennomførte to øvelser i løpet av året. Det er også gjennomført flere varslingsøvelser for kriseledelsen. Beredskapsavdelingen har også deltatt i gjennomføringen av ulike øvelser både internt i kommunen og i regionen.

I løpet av året har ansatte i tjenesteområdene fått opplæring i krisestøtteverktøyet CIM som brukes i krisesituasjoner. Verktøyet er videreutviklet i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen for bruk i kommunikasjonsøyemed.

Klimatilpasning

Beredskapsavdelingen ivaretar koordineringsansvaret for klimatilpasningsarbeidet i Stavanger kommune gjennom Framtidens byer. I 2013 har det vært søkelys på:

  • Tverrfaglig kompetanse og samordning, herunder deltakelse i forskningsprosjekter
  • Utvikling av metoder og verktøy i forskningsprosjektene og ved videreutvikling av KlimaGIS-verktøyet
  • Integrering av klimatilpasning i kommuneplanarbeidet jf. arealplanlegging
  • Gjennomføre Helhetlig ROS-analyse for Stavangerregionen

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:39.