5.1 Styring

5.1.1 Balansert mål- og resultatstyring

Stavanger kommunes overordnede styringsprinsipp bygger på balansert mål og resultatstyring. Tjenestene skal leveres i samsvar med fastsatte mål, innenfor gjeldende lover, vedtatte budsjettrammer og interne retningslinjer.

Kommunens styringsverktøy er under oppgradering og vil bli tatt i bruk i 2014. Stavanger kommune er i gang med tilrettelegging av driftsdata fra fagsystemene i en datavarehusløsning. Datavarehusløsningen vil bedre kvaliteten på styringsinformasjon og forenkle arbeidet med strategiske analyser og oppfølging av omstillingsprosesser. Så langt er data fra økonomisystemet, HR-systemet og helse- og omsorgssystemet lastet inn i løsningen. Arbeidet med kvalitetsutvikling og tilrettelegging av driftsdata vil fortsette i 2014.

5.1.2 Internkontroll og risiko

Kap5_fyll1

Internkontroll og risikostyring er et område for kontinuerlig oppmerksomhet. Arbeidet med å styrke den sektorovergripende internkontrollen er startet.  Kommunen deltok på to samlinger om internkontroll i store kommuner arrangert av KS, og i antikorrupsjonsnettverk arrangert av KS og Transparency International i 2013. Disse samlingene har bidratt til kompetanseutvikling på tvers av deltakerkommunene.

Målet er å utvikle en sektorovergripende internkontroll som gir kommunen vesentlig styringsinformasjon, og som tilrettelegger for at kommunen har betryggende kontroll. Et viktig formål er å avdekke, følge opp og lære av eventuelle avvik. Arbeidet med den sektorovergripende internkontrollen skal i størst mulig grad foregå på eksisterende arenaer og gjenbruke eksisterende styringsinformasjon.

Internkontroll er tema på Lederskolen, som inngår i kommunens lederutviklingsprogram. Den administrative styringsmodellen danner utgangspunkt for internkontroll ved å gi oversikt og grunnlag for oppfølging. Det er utarbeidet delegeringsreglement, finansreglement, håndbøker, strategier og etisk standard i tillegg til at det gjennomføres brukerundersøkelser. I tertialrapportene synliggjøres internkontrollen ved at viktig og vesentlig styringsinformasjon blir belyst. Arbeidet med å lage en tematabell for oppfølging av status for handlingspunktene i teksten i det innledende kapittelet i Handlings- og økonomiplanen har startet.

Innenfor de ulike tjenesteområdene gjennomføres internkontroll ved hjelp av system, rutiner og rapporter som er tilpasset fagområdene.

5.1.3 Eierstyring

Stavanger kommunes eierskapspolitikk uttrykkes hovedsakelig gjennom eierskapsmeldingen som skal revideres minimum én gang i valgperioden. Eierskapspolitikken innbefatter alle prinsipper, retningslinjer og strategier som regulerer kommunens eieroppfølging og selskapenes virksomhet. Bystyret behandlet høsten 2013 en revidert versjon av eierskapsmeldingen. Stavanger kommune arbeider også kontinuerlig med å utvikle og revidere selskapsspesifikke eierstrategier. I 2013 ble det igangsatt et arbeid med eierstrategier for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og Forus Næringspark AS.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:57.