5.1.2 Internkontroll og risiko

Kap5_fyll1

Internkontroll og risikostyring er et område for kontinuerlig oppmerksomhet. Arbeidet med å styrke den sektorovergripende internkontrollen er startet.  Kommunen deltok på to samlinger om internkontroll i store kommuner arrangert av KS, og i antikorrupsjonsnettverk arrangert av KS og Transparency International i 2013. Disse samlingene har bidratt til kompetanseutvikling på tvers av deltakerkommunene.

Målet er å utvikle en sektorovergripende internkontroll som gir kommunen vesentlig styringsinformasjon, og som tilrettelegger for at kommunen har betryggende kontroll. Et viktig formål er å avdekke, følge opp og lære av eventuelle avvik. Arbeidet med den sektorovergripende internkontrollen skal i størst mulig grad foregå på eksisterende arenaer og gjenbruke eksisterende styringsinformasjon.

Internkontroll er tema på Lederskolen, som inngår i kommunens lederutviklingsprogram. Den administrative styringsmodellen danner utgangspunkt for internkontroll ved å gi oversikt og grunnlag for oppfølging. Det er utarbeidet delegeringsreglement, finansreglement, håndbøker, strategier og etisk standard i tillegg til at det gjennomføres brukerundersøkelser. I tertialrapportene synliggjøres internkontrollen ved at viktig og vesentlig styringsinformasjon blir belyst. Arbeidet med å lage en tematabell for oppfølging av status for handlingspunktene i teksten i det innledende kapittelet i Handlings- og økonomiplanen har startet.

Innenfor de ulike tjenesteområdene gjennomføres internkontroll ved hjelp av system, rutiner og rapporter som er tilpasset fagområdene.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:57.