5.3.3 Velferdsteknologi

Strategien for implementering av velferdsteknologi ble ferdigstilt høsten 2013, og gjelder for perioden 2014-2017. Strategien gir føringer for kommunens satsing innen velferdsteknologi og har følgende visjon: Selvstendig, trygg og aktiv. Hovedmålet er at velferdsteknologien skal bli en naturlig del av tjenestetilbudet. Teknologien skal bidra til trygghet og mestring for brukere, bedre kvalitet på tjenestene og bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø. I tillegg skal den være ressursbesparende.

Stavanger kommune deltar i nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene. Programmet startet i november 2013. Hovedmålet er at velferdsteknologien skal benyttes som en integrert del av tjenestetilbudet til omsorgstjenestene innen 2020. Kommunen har fått tildelt midler til utvikling og utprøving av trygghetspakker for hjemmeboende. Målet er å se om løsningene kan bidra til trygghet og selvstendighet i eget hjem.

Øvrige prosjekter innen velferdsteknologi har fulgt prosjektplanen.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:00.