6.1.1 Rekruttering

Stavanger kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Dette skyldes blant annet økt tjenesteomfang, lav arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft generelt i regionen. Tilleggsfaktorer er sterk konkurranse mellom kommunene om de samme yrkesgruppene, lav utdanningskapasitet til ulike yrkesgrupper og høye bokostnader. Rekrutteringsproblemene er særlig knyttet til barnehageområdet og levekårsområdet. Det var i 2013 særlig vanskelig å rekruttere til stillinger innen sykepleie, vernepleie, pedagogikk (skole og barnehage) og tekniske fag.  IRIS har i en studie (rapport 2013/2014) gjort beregninger og analyse av den fremtidige arbeidskraftsituasjonen for sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehagelærere i Stavanger kommune. Analysene indikerer en betydelig arbeidskraftmangel fremover.  I 2013 var en del stillinger besatt med ukvalifisert personale, eller fylt opp av midlertidig personale/vikarer. Dette gjelder nærmere 50 sykepleierårsverk (utgjør 10 prosent). Mangelen er høyere i sykehjemmene (14 prosent) enn i hjemmebaserte tjenester (6 prosent). Antall dispensasjoner fra utdanningskravet som barnehagelærer gikk ned fra 89,7 årsverk i 2012 til 52,6 årsverk i 2013. Nedgangen er et resultat av systematisk arbeid med rekruttering, og tilpasninger til redusert antall barn i barnehagene.

Hovedrekrutteringen til skolene våren 2013 var tilfredsstillende, men det har vært utfordrende å rekruttere nok spesialpedagoger. I løpet av skoleåret har det også vært vanskelig å få tak i personale til ledige vikariater. I november var det registrert totalt 41 lærere med stillingskode lærer uten godkjent utdanning. Dette utgjør til sammen to prosent av den totale lærerstaben.

Det har gjennom året vært arbeidet både aktivt og målrettet for å tiltrekke og beholde kvalifisert arbeidskraft. Som et rekrutteringsvirkemiddel tilbyr Stavanger kommune barnehageplasser til ansattes barn. Av til sammen 40 plasser ble 34 barn tildelt barnehageplass. 28 av plassene ble tildelt yrkesgrupper som det er vanskelig å rekruttere til, og halvparten av plassene gikk til barn av førskolelærere. Seks av de 40 barnehageplassene gikk til ansatte i nøkkelstillinger.

Stavanger kommune deltok på 11 ulike utdannings-/yrkesmesser og karrieredager for å fremme rekruttering innen fagområdene teknisk, barnehage, skole og levekår.

Som et rekrutteringstiltak for sykepleiere og barnehagelærere har Stavanger kommune kjøpt 10 etableringsboliger i 2013. Fem av etableringsboligene var leid ut ved utgangen av året. I løpet av 2013 søkte til sammen 16 ansatte etableringstilskudd til bolig, og 15 av disse ble innvilget. Syv av tilskuddene ble tildelt sykepleiere, mens åtte av tilskuddene ble tildelt barnehagelærere. Det var ingen tildelinger av medlemskap i boligbyggelag i 2013.

Kommunen deltar i prosjektet GLØD i regi av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har som mål å styrke barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere. Barnehagelæreryrket har vært markedsført både i media og i egne barnehager. Utover dette har det vært arrangert jevnlige møter for barnehagelærere etter arbeidstid for å styrke faglig og sosialt nettverk.

Arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte innenfor de tekniske fagområdene ble gjort med utgangspunkt i tiltaksplanen vedtatt i administrasjonsutvalget i 2012. I 2013 har det vært gjennomført kurs for ledere i Bymiljø og utbygging (BMU) og Kultur og byutvikling (KB), med tema omdømmebygging, markedsføring og rekrutteringsprosessen. Arbeidet med å utarbeide en målrettet lønnsstrategi for aktuelle fagområder innenfor BMU og KB ble startet opp, med en omgivelsesanalyse som utgangpunkt for det videre arbeidet.

I januar 2013 ble nettsiden stavanger.kommune.no/jobb publisert. Ved årsslutt var det registrert 93 019 sidevisninger. Det ble til sammen utlyst 1 040 stillinger i kommunen, med totalt 24 276 søkere. De som søkte jobb i Stavanger kommune i 2013 brukte følgende kilder: finn.no (38 prosent), stavanger.kommune.no/jobb (33 prosent), nav.no/inkludi.no (27 prosent) og jucan.no (2 prosent). Nettstedet inkludi.no. ble benyttet for å rekruttere søkere med minoritetsbakgrunn til ledige rådgiver- og lederstillinger. Så langt har det ikke vært anledning til å skille søkere som brukte henholdsvis nav.no og inkludi.no, men dette blir mulig fra 2014. Stavanger kommune har i løpet av året fått på plass et nytt annonseverktøy og ny mal for fellesannonser som skal brukes i rekrutteringsarbeidet. Målet er mer målrettet, effektiv og kostnadsbevisst annonsering. Det nye verktøyet tas i bruk fra januar 2014. I løpet av året er annonsering av ledige stillinger på sosiale medier testet ut. Alle virksomheter i kommunen kan nå benytte seg av denne muligheten.

Arbeidet med å utvikle et verktøy for å kartlegge norskferdigheter blant ansatte innen levekår er startet, og vil bli sluttført i 2014. Hensikten er å sikre tilstrekkelige norskkunnskaper. Et kvalifiseringsprogram som skal resultere i norsk autorisasjon til 10 sykepleiere med utdanning fra utlandet, utsettes til kartleggingsverktøyet er klart.

Ved utgangen av året var det tilsatt 164 lærlinger i Stavanger kommune. Av disse befant 69 seg innen barne- og ungdomsfaget og 68 innen helsefag. Videre var 27 lærlinger tilsatt innen følgende fag: kontorfag, tømrerfag, malerfag, anleggsgartnerfag, IKT-service, aktivitørfag og kokkefag (institusjon). I løpet av 2013 ble det skrevet 79 nye lærekontrakter, mens 84 lærlinger avsluttet sin opplæring. Alle som var kvalifisert ble tatt opp. Det er foretatt løpende evalueringer. Oppfølging av sykefravær har vært spesielt prioritert i denne perioden. Sykefraværet blant lærlingene gikk ned fra 10,4 prosent i 2012, til 7,7 prosent i 2013.

Lønnsutvalget vedtok i juni 2013 en ny lønnspolitikk for Stavanger kommune. Handlingsplan for implementering av lønnspolitikken er ferdig utarbeidet. Lønnspolitikken skal gjøres kjent for alle ansatte, og tas i bruk i hele organisasjonen.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:09.