7.10 EMbo

Kommunen forpliktet seg i 2013 til å bosette 20 enslige mindreårige. På grunn av for få frigjorte plasser i EMbo og mangel på fosterhjem, ble kun 15 enslige mindreårige flyktninger bosatt i 2013. Årsaken til at plasser i EMbo ikke ble frigjort var både at flere utflytningsklare ungdommer ikke fikk kommunal bolig eller klarte å finne bolig på det private markedet og fordi flere yngre ungdommer med behov for lengre botid har flyttet inn i EMbo.

I 2013 utviklet EMbo et program for å styrke ungdommers vei til selvstendighet for å bli bedre i stand til å kunne klare seg selv når de flytter ut av institusjonen. Dette er nå godt integrert i arbeidet på avdelingene.

Fagstige for ansatte i EMbo ble vedtatt på slutten av 2013, med virkning fra 2014.

I 2013 var det tre tilsyn med EMbo, to av Fylkesmannen og ett av Bufetat. Verken Fylkesmannen eller Bufetat avdekket noen avvik eller ga noen merknader til driften.

Samlet fravær på EMbo for 2013 er 6,9 prosent. Flere langtidssykemeldinger i 2013 er noe av grunnen til at sykefraværet ligger over målet for kommunen på 6 prosent.

Stavanger kommune fikk i 2013 refundert utgiftene fra staten tilknyttet botilbud til enslige mindreårige flyktninger, med unntak av en kommunal egenandel. Regnskapsresultatet er dermed i henhold til budsjett for denne virksomheten ved utgangen av året. EMbo er kommunalt drevet og Stavanger kommune har også ansvar for det faglige innholdet i botilbudet.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:43.