7.12 Alders- og sykehjem

I tråd med kommunens målsetting om at eldre skal ha en aktiv alderdom i eget hjem så lenge som mulig, videreførte kommunen andelen ordinære korttidsplasser på 19,8 prosent i 2013. Ved årsskiftet var 27,4 prosent av korttidsplassene belagt med brukere som ventet på langtidsplass. Flere av disse hadde en demensdiagnose. Antall søkere til langtidsopphold i skjermet enhet for personer med demens har også gått opp i 2013, og ventetiden har økt for denne gruppen.

Det har jevnt over vært stor søknad til rehabiliteringsplassene i sykehjem. En stor del av brukerne kom fra sykehuset og overgangsavdelingen. De aller fleste, rundt 85 prosent, reiste direkte hjem etter endt opphold.

Det har periodevis vært vanskeligere å få belagt plassene på St. Petri aldershjem og Frue gamlehjem. Rommene der har en enkel standard uten eget bad.

Antallet øyeblikkelig hjelp-plasser (6) har vært uendret i 2013. Det månedlige belegget har variert fra 25 prosent til 60 prosent. Antallet øyeblikkelig hjelp plasser trappes opp når belegget passerer 70 prosent.

Prosjektet med å etablere 20 nye dagsenterplasser for personer med en demenssykdom ble så vidt påbegynt i 2013. Prosjektet ble forsinket da det viste seg vanskelig å få tilsatt en prosjektleder.

De fleste langtidsbeboerne har fått tilbud om brukersamtale i løpet av 2013. Det ble også gjennomført en brukerundersøkelse i 2013 for brukere som hadde vært på et korttidsopphold i månedene mars-juli og som var reist hjem til egen bolig etter oppholdet. Dette var en forløpsundersøkelse, for å finne ut hvor fornøyd brukeren var med korttidsoppholdet og hvordan brukeren opplevde den første tiden etter å ha kommet hjem. Ingen av indikatorene oppnådde målkravet på 80 basispoeng, men helhetlig vurdering var på et akseptabelt nivå på 76,9 poeng. Brukerundersøkelsen følges opp med tiltak.

Ni sykehjem har i 2013 helt eller delvis tatt i bruk aktivitetsdosetten. Alle sykehjemmene arbeider med individuelt tilpasset utforming av aktivitetene og den sosiale medvirkningen for beboerne.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 5,5 mill. av en total budsjettramme på kr 834 mill. De kommunale alder- og sykehjemmene hadde samlet sett et merforbruk på kr 7 mill. Det er store variasjoner blant resultatene til de kommunale virksomhetene. I løpet av året ble to inntektsreduserende tiltak (korttidsprisen ble redusert med 15 prosent og mulighet for endringsmeldinger ble stoppet) iverksatt med den hensikt å redusere forventet merforbruk på bestillertjenesten på Helse- og sosialkontorene. Virksomhetene har ikke greid å tilpasse seg endringene i tilstrekkelig grad.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:44.