7.13 Hjemmebaserte tjenester

Raskere utskrivninger fra sykehuset til hjemmet krever samhandling, fleksibilitet og systematikk. Det er tatt i bruk elektronisk innleggelsesrapport til SUS. Videre er det innført en ordning der hjemmebaserte tjenester tar kontakt med bruker innen to timer etter utskriving fra sykehuset, for å sikre at nødvendig informasjon blir utvekslet og at bruker får hjelp til avtalt tid.

I januar startet prosjektet Miljøterapeut-rus opp ved de fire miljøterapeutiske enhetene. Målet er å gi brukere med et rusproblem nødvendig hjelp i hjemmet, for å stabilisere livssituasjonen og øke brukerens mestring i hverdagen. Prosjektet er rettet mot personer som bor i egen privat bolig eller i kommunal bolig. En miljøterapeut med kompetanse innen rus ble ansatt i hver virksomhet med ansvar for oppfølgingen. Stillingene i prosjektet er finansiert av statlige midler.

Flere nye bofellesskap, totalt 40 boenheter, ble ferdigstilt i 2013. To bofellesskap med åtte boenheter for brukere med psykisk utviklingshemming, og ett bofellesskap med åtte boenheter for brukere med psykiske lidelser åpnet på Husabøryggen våren 2013. To bofellesskap, med åtte boenheter i hvert, for brukere med psykisk utviklingshemming åpnet på Tastarustå i november.

I desember åpnet en kommunal sykepleieklinikk som et pilotprosjekt i lokalene til Helsehuset Stavanger. Sykepleieklinikken er et bydekkende tilbud og administreres fra Hillevåg hjemmebaserte tjenester. Klinikken tilbyr sykepleiefaglige tjenester til brukere som selv klarer å komme dit. Sykepleieklinikken har åpent fra kl. 09–15 tre dager i uken. De to andre ukedagene har sykepleierne telefonvakt. Sykepleieklinikken støtter opp om egenmestring og aktivitet ved at brukeren selv velger tid for avtale og selv oppsøker klinikken.

For å få en mer robust virksomhet og sikre mangfoldet i tjenestetilbudet, ble Madla- og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester slått sammen til en virksomhet 1. november. Den nye virksomheten heter Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester. Tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester består nå av seks virksomheter.

I august 2013 startet pilotprosjektet ROP-natt, for å kunne gi bistand om natten til brukere med rusproblemer og/eller psykiske lidelser (ROP-lidelser). Et mobilt tomannsteam kan rekvireres av helse- og sosialkontorene, hjemmebaserte tjenester eller legevakten til midlertidige oppdrag om natten i bofellesskap, kommunale leiligheter eller i private boliger. Teamet bistår med å øke tryggheten hvis det oppstår uro i et bofellesskap, men de tilbyr også hjelp og støtte til personer som har annen bolig. ROP-natt teamet driftes av Hillevåg hjemmebaserte tjenester og er lokalisert ved Hinnabo bofelleskap.

Regnskapsresultatet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester, inkludert Stavanger Hjemmehjelp, viser et merforbruk på kr 4,4 mill. av en total budsjettramme på kr 685,3 mill.

Bystyret vedtok i 2. tertial å bevilge kr 20 mill. til virksomhetsområdet som følge av prognosene som tilsa et betydelig budsjettavvik ved utgangen av året. Virksomhetene hadde i 2013 et samlet merforbruk på kr 7,3 mill. Etableringen av miljøterapeutisk enhet har vært i en utviklingsfase i 2013, og som følge av avvik mellom bestilt og levert tid har det vært utfordrende å sikre korrekt bemanning i forhold til vedtakene. Videre har vakante stillinger i hjemmesykepleien medført at det har vært nødvendig å leie inn dyre vikarer, noe som har vært kostnadsdrivende. En gjennomgang av enkelte bofellesskap som yter særskilte tjenester eller er spesielt små, har hatt en brukersammensetning der minimumsfinansieringen i forhold til både ønsket og forsvarlig drift har vært for lav.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:44.