7.18 Dagsenter og avlastning

Det ble vedtatt å øke dagaktivitetstilbudet til brukere som bor i bofellesskap med seks plasser i 2013. Loftet ved Hillevåg arbeidsgård skulle i løpet av 2013 gjøres klar for de nye plassene. Ombyggingsarbeidet ble mer omfattende enn planlagt. Grove byggetekniske feil ble avdekket. Arbeidet er ved årsskiftet ikke ferdigstilt. Brukerne har midlertidig fått dagaktivitetstilbud på Tjensvoll skolefritidsavlastning (SFA) i Tjensvoll bydelshus.

Kapasiteten på døgnavlastning har vært fullt utnyttet i 2013. Flere brukere er tildelt plass i nye bofellesskap ved Husabøryggen og Tastarustå, og noen brukere har gått over til ny privat leverandør av tjenesten.

Veiledningsteamet har i 2013 bestått av bydekkende rådgiver og miljøterapeuter fra virksomheten. Hovedfokus har vært å utdanne nye instruktører i terapeutisk aggresjonsmestring (TAM), samt veiledning i avdelinger som har brukere med særlig utfordrende atferd. Flere av Stavanger kommunes TAM-instruktører har gjennomført selvstendige veiledninger og kurs i regi av bydekkende veiledningsteam.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 4,2 mill. av en budsjettramme på kr 147,6 mill. Merforbruket er i hovedsak knyttet til avlastningsboligene som får aktivitetsbaserte inntekter (ABI). I 2013 ble det innført en ny ABI modell for avlastningsboligene. Denne vil bli evaluert i 2014.  Det har også vært nødvendig med oppbemanning med en nattevakt på Karlhammeren ungdomsbolig samt periodisk innleie av personell fra NOKAS.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:47.