7.2 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Ressurssenteret tilbyr spesialpedagogisk hjelp og har 146 ansatte.

Antall barn med krav på spesialpedagogisk hjelp økte fra 190 til 232 i 2013. Økningen skyldes i stor grad at flere barn oppdages tidlig gjennom prosjektet Rett hjelp – tidlig.

Senteret har rekrutteringsproblemer og store utfordringer med å opprettholde tilstrekkelig spesialpedagogisk kompetanse.

Et av satsingsområdene har vært å styrke kompetansen hos ansatte når det gjelder atferdsvansker hos barn med flerkulturell bakgrunn. Dette arbeidet skal videreutvikles.

Regnskapsresultatet for 2013 viser et merforbruk på kr 2 mill. Merforbruket skyldes en kraftig økning i henvisninger til PPT. Når barn har særskilte behov og får et vedtak om spesialpedagogisk hjelp, er dette en lovmessig rettighet etter opplæringsloven § 5.7, og kommunen kan ikke bruke økonomiske rammer som grunn til ikke å utføre tjenesten

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:38.