7.21 Flyktningseksjonen

Bosettingsavtalen mellom Stavanger kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) for 2013 fastslo at det skulle bosettes 115 personer i løpet av året, inkludert 20 enslige mindreårige flyktninger (EM). Det endelige resultatet ble 110 personer bosatt, derav 15 EM. 25 av de bosatte, var kvoteflyktninger.

Flertallet av flyktningene ble bosatt i kommunale boliger. Flyktningseksjonen tildelte i alt 29 kommunale boliger til nyankomne flyktninger i 2013, herav tre til enslig mindreårige som flyttet i egen bolig fra barneverninstitusjonen for enslige mindreårig EMBo (etter fylte 18 år). 20 personer ble bosatt ved at de selv skaffet privat bolig i Stavanger.

I perioden 2011-2013 ble det avholdt årlige informasjonsmøter for tidligere flyktninger som bor i kommunal bolig, med tema «Boligformer i Norge». Informasjonsmøtet i 2013 førte til at tre flyktningfamilier kjøpte egen bolig. Samlet har informasjonsmøtene bidratt til større gjennomstrømning i kommunale boliger som disponeres av flyktninger.

Introduksjonsprogram for flyktninger drives i tett samarbeid mellom Johannes læringssenter, NAV og Flyktningseksjonen, der sistnevnte er ansvarlig for forvaltning, programveiledning og deler av innholdet. Målet etter endt program er at deltakerne skal komme videre i arbeid eller utdanning/kvalifisering. 69 personer avsluttet programmet i 2013. 39 av disse (56,5 prosent) gikk rett i arbeid eller utdanning. Dette er en betydelig økning sammenliknet med 2012, da kun 33 prosent gikk rett i arbeid eller utdanning. I tillegg har 13 personer (19 prosent) gått fra introduksjonsprogrammet til grunnskoleopplæring.

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år for den enkelte deltaker. Dersom det er særlige grunner for det, kan programmet forlenges med inntil ett år. 40 deltakere fikk forlengelse i 2013. Forlengelsesperioden varte fra noen uker/måneder og opptil ett år. Programforlengelsene ble innvilget av flere grunner: Noen deltakere trenger ekstra tid for å bestå en planlagt norskprøve eller nå andre mål som er satt i programmet. Ulike helse- og familieforhold eller manglende skolebakgrunn kan også forårsake senere framgang enn forutsatt.

Flyktningseksjonen har i 2013 deltatt i prosjektet «Fra klasseromerfaring til praksiserfaring», driftet av Johannes læringssenter. Prosjektet har vært finansiert med økonomiske midler fra IMDI. Målet har vært å bedre sammenhengen mellom norskopplæring og arbeidsliv gjennom et tettere samarbeid mellom Johannes læringssenter, Flyktningseksjonen, NAV og NHO-bedrifter. Prosjektet har åpnet flere praksismuligheter for deltakerne, parallelt med norskundervisning og økt fokus på jobbsøking.

Mottak201120122013
Vedtak om mottak127102115
Derav EM152020
Mottak95102110
Derav EM141915
Tabell 7.1 Mottak av flyktninger i perioden 2011-2013
Last ned tabelldata (Excel)

Boliger tildelt til flyktninger201120122013
Antall tildelte kommunale boliger333029
Antall personer som har skaffet bolig selv111020
Tabell 7.2 Boliger tildelt flyktninger i perioden 2011-2013
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. av en budsjettramme på kr 9,2 mill. og utgjør en forbruksprosent på 96 prosent. Mindreforbruket skyldes vakante stillinger.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:57.