7.22 Krisesenteret i Stavanger

Stavanger kommune driver Krisesenteret på vegne av 18 kommuner i Rogaland. Det ble avholdt ett stormøte i 2013, der alle samarbeidskommunene var invitert. For øvrig ble samarbeidet mellom kommunene ivaretatt gjennom samarbeidsutvalget der fem kommuner sitter som representanter i tillegg til Stavanger. Det ble avholdt tre møter i samarbeidsutvalget i 2013. Ny og forbedret samarbeidsavtale som skal gjelde fra 2014 ble fremforhandlet og forslaget ble sendt til politisk behandling i samarbeidskommunene høsten 2013, slik kommuneloven krever.

Belegget på døgnplasser lå på omtrent samme nivå i 2013 som året før, mens antall dagbrukere (personer som får et oppfølgingstilbud, men som ikke bor på senteret) ble doblet i 2013.

Rehabilitering av bygg til nytt krisesenter startet i 2013 og forventes ferdigstilt høsten 2014. Dagens lokaler er for små, dette førte også i 2013 til at det ble benyttet eksterne leiligheter i tillegg til hovedbygget for å ivareta alle som hadde behov for hjelp fra Krisesenteret. Drift i flere lokaler medførte også større behov for personell.

Krisesenteret følger en fireårig handlingsplan for arbeidet med barn og unge ved senteret. Hvert barn har egen primærkontakt som har ansvar for samtaler med barna og videre henvisning i hjelpeapparatet der dette er nødvendig. Krisesenteret arbeidet også i 2013 med å opprettholde et godt samarbeid med barnevernet i samarbeidskommunene.

Krisesenterets tilbud for menn ble etablert i 2010. Belegget har økt år for år, og økningen fortsatte i 2013. 21 menn fikk et tilbud dette året. Krisesenterets tilbud for menn krever ekstra bemanning, fordi det etter krav fra nasjonale myndigheter er fysisk atskilt fra hovedbygget.

Krisesenteret arbeider med kompetanseheving blant de ansatte, og i 2013 ble ansatte kurset i «Traumebevisst omsorg». Dette arbeidet vil bli videreført i 2014.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,3 mill. av en budsjettramme på kr 10,1 mill. og utgjør en forbruksprosent på 103 prosent. Årsaken til merforbruket var økning i antall brukere som igjen førte til økt behov for bemanning, spesielt på natt.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:57.