7.4 Kulturskolen

Kulturskolen har i 2013 økt antallet elevplasser med cirka 100, noe som er i tråd med vedtatt kulturskoleplan. Den største økningen var innenfor dans, og kapasiteten i lokalene er nå fullt utnyttet. Ved utgangen av året hadde skolen 3 474 elever. 774 sto på venteliste.

Kulturskoletimen ble innført for elever på tredje trinn høsten 2013. 450 elever benyttet seg av dette tilbudet. Fargespill er etablert som et eget tilbud i Stavanger, og det er også blitt startet et nytt tilbud innenfor musikkteknologi, som fastsatt i kulturskoleplanen.

I tillegg til å drive undervisning setter kulturskolen opp en rekke forestillinger gjennom året.  En egen juleforestilling, hvor et tverrsnitt av skolens ulike fagtilbud ble presentert, ble for første gang satt opp. Forestillingen i Stavanger konserthus ble sett av 1 100. Kulturskolen produserte også 17 ulike forestillinger for Den kulturelle skolesekken. Disse forestillingene hadde til sammen 22 000 besøkende grunnskoleelever.

Skolen satte høsten 2013 i gang et eget kvalitetsutviklingsprosjekt som blant annet skal resultere i et forslag til ny kvalitetsplan for kulturskolen.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 3,7 mill. av en budsjettramme på kr 35 mill. i 2013 og dette gir en forbruksprosent på 90 prosent. Årsaken til mindreforbruket skyldes i all hovedsak at tilbudet om kulturskoletimen i SFO-tiden ble planlagt gjennomført høsten 2013 og skal videreføres våren 2014, mens hele finansieringen av tilbudet var budsjettert i 2013. I tillegg ble det planlagt å legge nytt dansegulv i utenriksterminalen. Dette ble forsinket og vil bli gjennomført i løpet av 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:38.