7.5 Johannes læringssenter

Antallet nyankomne flyktningbarn var høyt i 2013, og innføringsbarnehagen har i perioder hatt høyere belegg enn normalt. Etterspørselen etter flerspråklige assistenter i barnehagene har fortsatt å stige.

Antallet nyankomne minoritetsspråklige skolebarn i kommunen øker også, og innføringsskolen hadde høsten 2013 161 elever, noe som er flere elever enn noen gang og en økning på nærmere 20 prosent fra året før. Fra skolene har det vært stor etterspørsel etter flerspråklige lærere og etter veiledning i å tilpasse opplæringen for minoritetsspråklige.  Høsten 2013 ble det besluttet at prøveprosjektet med et eget veilederkorps på området skal forlenges ut skoleåret 2014/2015 før det blir evaluert.

Andelen deltakere som avsluttet introduksjonsprogram med ordinært arbeid eller utdanning (videregående skole) var 56,5 prosent i 2013. I tillegg gikk nærmere 19 prosent over i grunnskoleopplæring etter introduksjonsprogrammet. Antallet voksne elever med rett til gratis grunnopplæring var stabilt i 2013, mens tallet på betalende deltakere gikk opp med noe over 200. Trenden har vært den samme siden 2011.

Planlegging av nybygg og ombygging av eksisterende lokaler har vært en stor arbeidsoppgave for Johannes læringssenter i 2013. Fra 2015 skal senteret utvides med innføringsskole for ungdomstrinnet og to nye avdelinger i barnehagen. Sykefraværet ved senteret har fortsatt å falle: fra 6,2 prosent i 2012 til 5,3 prosent i 2013.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 6,3 mill. av en budsjettramme på kr 105,1 mill. Dette gir en forbruksprosent på 106 prosent. Av dette utgjør merutgifter til introduksjonsstønaden kr 1,5 mill. Antallet personer som utløser persontilskudd gikk ned i 2013, samtidig som antallet personer med rett til norskopplæring var på samme nivå som 2012. Det har vært en nedgang i inntekter på omkring kr 1,0 mill. Dette skyldes at Johannes læringssenter ikke lenger får tilskudd for norskprøver fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:39.