7.9 Barneverntjenesten

Sammenliknet med 2012 økte meldinger til barnevernet med 12 prosent, samtidig som andelen henlagte meldinger gikk ned. Totalt sett har barneverntjenesten hatt en økning både i antall nye undersøkelsessaker og i antall barn med tiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten hadde i 2013 en oversittelse av undersøkelsesfrister på 27 prosent. Målet er å redusere fristoverskridelsen til under 10 prosent. I hovedsak skyldes dette økning i antall påbegynte undersøkelser med 146 flere undersøkelser fra 2012 til 2013.

I 2013 fikk barneverntjenesten gjennom øremerkede statlige tilskudd økt bemanningen med 5,8 årsverk. Tre årsverk ble benyttet til å styrke oppfølgingen av barn i omsorgstiltak. De øvrige 2,5 stillingene gikk til mottaksavdelingen (1), familieavdelingen (1) og merkantil avdeling (0,5).

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte høsten 2013 et tilsyn med barneverntjenesten i Stavanger. Tema for tilsynet var oppfølging av barn i fosterhjem. Tilsynet ga ett avvik på grunn av utilstrekkelig dokumentasjon av vurderinger og beslutningsgrunnlag. Kommunen skal i løpet av februar 2014 oversende en handlingsplan for lukking av dette avviket.

Arbeidet med å etablere en internrevisjon ble videreført i 2013. Tjenesten har utarbeidet flere faglige standarder for tjenestekvaliteten, og det er gjennomført ni revisjoner. Resultatet av revisjonene vil være grunnlag for forbedringsarbeidet i tjenesten.

Gjennom veiledning og opplæringstiltak er utredningskompetansen overfor de yngste barna blitt styrket. Barneverntjenesten har deltatt i seks tverretatlige førskoleteam og har hatt faste korpsdeltakere i «Rett hjelp tidlig». Deltakelsen har ført til noe økning i andel meldinger fra barnehagene og har vært positivt for samarbeidsrelasjonen til de øvrige prosjektdeltakere.

Barneverntjenesten har som mål å øke barn og foreldres innflytelse på virksomhetens arbeid. I 2013 deltok ca. 15 barn og unge fra Stavanger i det landsomfattende programmet «Minoritetsproffene». Rapporten ble presentert for statsråden i mai 2013.

Barneverntjenesten i Stavanger og 13 andre kommuner deltar i det nasjonale utviklingsprosjektet «Mitt Liv» som startet i fjerde kvartal 2013. Ungdom lokalt skal dele sine erfaringer med ansatte i barneverntjenesten for å endre/forbedre rutiner og/eller arbeidsmåter. Barneverntjenesten deltar også i et utviklingsprosjekt for voksne erfaringsformidlere fra det å være foreldre til barn med tiltak fra barneverntjenesten.

Tjenesten viderefører opplæringsprogram for nyansatte, styrket veiledning, system for videreutdanning samt ulike arbeidsmiljøtiltak. En noenlunde stabil personalgruppe er vesentlig for forsvarlig drift.  Etter et år med høy turnover i 2012 ble situasjonen noe mer normalisert i 2013 med 7 prosent. I andre halvår 2013 var alle stillinger besatt. Økt grad av individuell lønnsfastsettelse har vært nødvendig for å få dette til.

Sykefraværet i 2013 var 8,1 prosent. Fraværet i 2. halvår var vesentlig lavere enn ved inngangen til året.

Regnskapsresultatet for 2013 viser totalt sett et merforbruk på kr 3,6 mill. av en budsjettramme på kr 190 mill. og utgjør en forbruksprosent på 102 prosent. Merforbruket skyldes økte utgifter på plasseringer av barn i fosterhjem. Virksomheten ble tilført kr 9,7 mill. i 1.tertial, men det har vist seg ikke å være tilstrekkelig da utgiftene til både statlige og spesielt til kommunale fosterhjem har økt mer mot slutten av året enn prognosene på det tidspunktet skulle tilsi. Dette skyldes et økt antall nye plasseringer med større grad av forsterkningstiltak. Økningen i utgiftene til statlige fosterhjem har i noen grad blitt kompensert med reduksjon av utgifter til institusjonsopphold.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:43.