8.4 Park og vei

Virksomheten ble tilført flere nye drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Spesielt nevnes Konserthuset og Stavanger Forum. For begge anleggene er kravene til standard høy. Vinterberedskap og renhold er satt i gang i fullt format, og overtakelse av annet vedlikehold etter hvert som områdene blir ferdigstilt, formelt overtatt og entreprenørenes garantivedlikehold er gjennomført.

Bystyret vedtok Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 i 2012. For å gjennomføre tiltakene avsatte bystyret 50 millioner kroner i perioden 2013-2015.  Blant annet ble en stor oppgradering av Sørmarksruta gjennomført. Innføring av bysykkelordning er under utredning, i samarbeid med blant andre Forus Næringspark. Nettsidene for sykkelsatsingen ble fornyet (stavanger.kommune.no/sykkel), og i VOF (Varsle om feil) ble det etablert egen kategori for å melde feil i sykkelruter. En spørreundersøkelse som ble gjennomført mot slutten av 2013 gjør det lettere å prioritere tiltak riktig framover.

Bystyret vedtok en million kroner i ekstra bevilgning til skjøtsel av friområder, noe som førte til at enda større deler av landskapsparkene og de store friområdene blir tatt under løpende skjøtsel. Frisiktstiltak er særlig prioritert med konkrete tiltak i ytterligere sju områder. I samsvar med planen Overordnet skjøtsel av naturområder og friområder, bestiller vi skjøtsel av områdene hos frivillige, bønder, maskinentreprenører og Stavanger Natur- og idrettsservice.

Bystyret vedtok at det grønne vedlikeholdet i Tasta bydel skal konkurranseutsettes. Det er inngått en avtale med Stavanger Natur- og idrettsservice KF (NIS) om at vi skal behandle Hinna bydel på samme måte som Tasta med sikte på å oppnå en god benchmarking. Park og vei arbeider med å lage konkurransegrunnlaget.

Skolegårdsprosjektet sin målsetting er å oppgradere skolegårdene. Prosjektet ble videreført i 2013, med konkrete tiltak i skolegårdene på Vassøy, Gautesete, Nylund, Storhaug og Sunde, ved siden av prosjektering av en rekke nye tiltak i andre skolegårder. Mange skolegårder gjenstår, og prosjektet vil vare i mange flere år, gitt de økonomiske rammene.

Tilstandsvurdering av uteområdene ved skoler, barnehager og sykehjem, som ble gjennomført, avdekket stort etterslep. En del av etterslepet tas gjennom skolegårdsprosjektet.

Planlegging og prosjektering av aktivitetstilbud i større landskapsparker som Mosvannsparken, Lunde og Emmaus fortsatte i 2013.

Kommunens satsing på 52 hverdagsturer, som ble lansert i 2012, fortsatte, med oppdatering av skilting, kart og traséer. Stavanger turistforening fikk støtte til sin årbok «Lofta vedet – 52 hverdagsturer i Stavanger» og til arbeidet med ukentlige guidede hverdagsturer. Rundt 40 personer deltar i gjennomsnitt på turene.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1 mill. av en budsjettramme på kr 128,5 mill., og dette utgjør en forbruksprosent på 99 prosent. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til høyere refusjoner enn budsjettert.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:31.