8.5 Idrett

Arbeidet med å bygge ut anlegg som er prioritert i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser ble videreført:

  • Arbeidet med rehabilitering av Tastahallen, som startet opp høsten 2011 og skulle være ferdig ved årsskiftet 2012/13, ble ferdig høsten 2013. Ettersom det ble gjort funn av legionella én uke etter åpning, ble varmtvannsbassenget og helsesportbadet stengt resten av året, og publikum fikk knapt nyte gevinsten av rehabiliteringen i 2013. Faste brukere kunne ta hallen i bruk ved hjelp av midlertidige garderobebrakker.
  • Stavanger Kommune skiftet ut lysstyringssystemet på fotballbaner dette året, slik at idrettslagene selv, ved hjelp av mobiltelefon, kan slå lyskasterne på og av.
  • Ny bowlsbane på Lasse ble bygget og tatt i bruk.
  • Byggingen av de to nye svømmehallene på Hundvåg og Kvernevik startet opp i 2013.

De to siste kunstgressbanene for klubbene SIF og Hinna FK, som ble etablert mer kostnadseffektivt enn tidligere, ble bygd og tatt i bruk dette året.

Samarbeidet mellom kommunen og idrettsrådet for å bedre idrettslagenes økonomi gjennom «sponsorprosjektet» har ikke ført til resultater. Idrettsrådet velger å ikke gå videre med prosjektet.

Arbeid med nytt, digitalt bookingsystem for bestilling av treningstider i idrettsanlegg har pågått hele året, og arbeidet er nå i sluttfasen.

Arbeidet med en egen fagplan for idrett har også pågått med full styrke gjennom året.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill. av en budsjettramme på kr 111,1 mill., og dette utgjør en forbruksprosent på 99 prosent. Mindreforbruk er relatert til høyere billettinntekter enn budsjettert i svømmehallene, som følge av at antall besøkende var høyere enn forutsatt, samt leieinntekter i forbindelse med oljemesse OTD.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:32.