8.8 Plan og anlegg

Det totale investeringsvolumet innenfor kommunaltekniske investeringsprosjekter i regi av Plan og anlegg har i 2013 vært på kr 114,2 mill., fordelt på 25 prosjekter. Nedgangen fra kr 175,6 mill. i 2012 skyldes lavere aktivitet innenfor utbyggingsprosjekt og Vann- og avløpsverkets investeringsbudsjett.

Plan og anlegg opplever fremdeles en vanskelig rekrutteringssituasjon på alle nivåer i organisasjonen og det er fortsatt viktig å prioritere tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere. I den forbindelse har Plan og anlegg også i 2013 vært aktive på studentdager på universitetene i Stavanger, i Trondheim og på Ås. I tillegg har vi deltatt på kunnskapsdagene RING, som formidler behovet for real- og teknologifag til elever i 1.klasse på videregående.

Sykefraværet er fremdeles høyt, men har vist en nedgang i 2013.  Fraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldte i produksjonen.  Årsaken er en kombinasjon av høy gjennomsnittsalder og slitasjeskader. Det forventes en ytterligere nedgang i sykefraværet i 2014.

Plan og anlegg har et aktivt HMS-arbeid, med månedlige HMS-møter og faste vernerunder. Det er spesielt fokus på at risikofylte hendelser og tilløp til skader skal meldes inn i Synergi. Antall tilløpsmeldinger var lavere enn målsetningen i 2013, noe som krever konkrete tiltak for å øke antallet. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å unngå fraværsskader som følge av skade på jobb.

kap8_fyll1

Videre har Plan og anlegg lagt vekt på informasjon til berørte beboere. Det er produsert og formidlet informasjonsbrosjyrer til berørte beboere i over 90 prosent av prosjektene, samtidig som arbeidsprogrammet og oppdatert informasjon om de igangsatte prosjektene er lagt ut på kommunens hjemmesider under overskriften «Her graver kommunen». Slike tiltak fører til færre klager, mer effektiv organisasjon og et godt omdømme.

Det har blitt arbeidet aktivt med samhandlingen mellom infrastrukturaktørene i gjennomføringen av fellesprosjekter i det offentlige rom. Graveklubben (Stavanger kommune, Lyse, Statens Vegvesen og Telenor) har avholdt flere møter, og har blant annet etablert en felles kartdatabase for å avklare samhandlingspotensiale i aktørenes ulike prosjekter. Videre arrangerte graveklubben i 2013 en fellessamling for medarbeidere i de fire virksomhetene for å videreutvikle dette samarbeidet. Dette er et satsingsområde med stor nasjonal interesse.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:34.