9.1 Kultur

Kulturavdelingens arbeidsinnsats er i hovedsak innrettet mot oppfølging av de 13 innsatsområdene i gjeldende kommunedelplan for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010-2017.  Mer om dette i kapittel 3. Samfunn og miljø

I tillegg har arbeidet med Kulturarenaplan 2013-2025 krevd betydelig innsats.

Det er satt i gang oppfølging av bystyrets prioriterte prosjekter som er Nye Tou, ny bruk av andre etasje i den gamle utenriksterminalen og kapitlet om studenttrivsel i Universitetsmeldingen.

Evaluering av Bjergstedvisjonen 2010-2012 ble behandlet i formannskapet i 2013. I tillegg har Kulturavdelingen deltatt i arbeidsgrupper for ny kommunedelplan Sentrum og rullering av kommuneplanen.

Kap9_fyll6

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 1,4 mill. av en budsjettramme på kr 139,7 mill., og dette gir en forbruksprosent på 99 prosent. Mindreforbruket skyldes lavere utgifter til prosjektet Byhistorisk verk i 2013. Av Kulturbyfondet, som var på kr 1,5 mill. ved inngangen av 2013, gjenstår det nå kr 60 000.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:35.