10.4.3 Noter

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 01.01.2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskaps- avleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
 • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
 • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Årsverk2013201220112010
Antall årsverk150146136142
Tabell 10.82 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2013 utbetalt kr. 782 595,- til daglig leder Kurt Idland. Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med kr. 15 999,96. Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,00.

Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr 35 376,-, Kari Nessa Nordtun kr 35 376,- , Monica Wold har mottatt kr 17 168,-, Nils Fredrik Gjerpe kr 16 000,- og Marion Flanagan kr 16 000,-.

Det er utbetalt kr 134 815,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Salg til Stavanger kommune120 417 465116 577 903
Salg til kommunale foretak1 332 882234 172
Overføring fra Stavanger kommune10 492 85511 033 888
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 712 5633 671 393
Tilretteleggingstilskudd fra NAV−115 447115 447
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 193 231323 080
136 033 549131 955 883
Tabell 10.83 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2013R-2012
Refusjon seniortiltak278 495281 923
Refusjon lønnsoppgjør
278 495281 923
Tabell 10.84 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2013R-2012
Lønn ansatte65 100 59661 133 525
Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift9 873 7999 284 338
Pensjonskostnader7 817 9408 358 398
Forsikringer40 61696 940
Sum17 732 35517 739 676
Sum lønnsutgifter82 832 95278 873 201
Tabell 10.85 Lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2013R-2012
Kontorkostnader2 701 9662 842 226
Annonser/reklame/representasjon237 701323 069
Kurs/reiser689 329401 232
Transportutgifter7 380 7897 730 895
Energi580 758480 388
Husleie/avgifter1 086 1171 090 370
Møbler/inventar/utstyr558 396751 887
Vedlikehold/materialkjøp20 143 99221 262 210
Eksternt renhold1 623 6401 915 332
Konsulenttjenester7 762 85711 270 053
42 765 54548 067 663
Tabell 10.86 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2013R-2012
Kjøp fra kommunen1 137 905935 748
Husleie 1 500 1861 538 214
Kjøp fra foretak409 726264 991
Regnskapshonorar Stavanger kommune774 37270 307
3 822 1892 809 260
Tabell 10.87 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2013R-2012
Momskompensasjon9 741 9649 968 830
Overføring til Stavanger kommune00
Overføring til andre207 670257 389
Tap på krav774
Erstatning240 874190 000
10 190 50810 416 993
Tabell 10.88 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBilerAnleggsmaskinerInvent/utst/maskTotalt
Anskaffelseskostnad 1/120 696 25827 201 9367 137 56155 035 755
Tilgang01 753 3342 001 1243 754 458
Avgang1313
Akk. avskrivninger 31/12−15 853 251−15 120 256−4 230 993−35 204 500
Bokført verdi 31/124 843 00713 835 0274 907 69223 585 726
Årets avskrivning1 265 5102 319 970699 8074 285 287
Avskrivningssats10 %10 %10 %
Tabell 10.89 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Aksjer og andeler

Aksjer og andelerR-2013R-2012
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/121 728 2151 434 041
Tabell 10.90 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjons-ordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 2 811 099,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.767 234,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201320132012
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Tabell 10.91 Økonomiske forutsetninger 2013
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2013R-2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening7 630 8848 129 818
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse5 625 6715 935 858
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−5 310 713−5 388 892
Adm.kostnader463 684404 795
Sum amortisert premieavvik517 833351 525
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)8 927 3599 433 104
Tabell 10.92 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2013R-2012
Pensjonsmidler pr. 31.12.2013113 390 497105 832 682
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2013143 508 724135 137 818
Netto pensjonsforpliktelser30 118 22729 305 136
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse4 246 6704 132 024
Akkumulert premieavvik6 286 0525 501 197
Arbeidsgiveravgift av premieavvik886 333775 669
Premieavvik7 172 3856 276 866
Tabell 10.93 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2013R-2012
Faktisk forpliktelse135 769 632126 484 117
Estimert forpliktelse−135 137 818−128 203 320
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.631 814−1 719 203
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.−631 8141 719 203
Amortisert avvik i år−631 8141 719 203
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler105 832 68299 141 748
Faktiske pensjonsmidler−104 348 718−95 515 902
Estimatavvik midler IB 1.1.1 483 9643 625 846
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år−1 483 964−3 625 846
Gj st samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.94 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Tidligere år har estimatavvik vært amortisert etter 15-årsregelen.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2013 kr. 1.728.215.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 532.110.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2013R-2012
Renter av bankinnskudd394 13396 591
Tabell 10.95 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2013R-2012
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter399 547322 187
Avdrag på lån1 750 0001 050 000
2 149 5471 372 187
Tabell 10.96 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2013R-2012
Kundefordringer Stavanger Kommune8 113 65311 485 637
Kundefordringer foretak296 981213 840
Eksterne kundefordringer558 5471 082 376
Avsetning tap på utestående fordringer0−242 036
8 969 18112 539 817
Herav nærstående parter8 410 63411 699 477
Tabell 10.97 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Fordring lønn42 68426 455
Refusjon sykepenger/svangersk.692 026654 424
Til gode mvakomp 6. Termin2 334 6992 894 584
Til gode forskuddsbetalte utgifter577 079434 248
Anordning inntekter670 116−140 423
4 316 6043 869 288
Spesifikasjon anordning inntekter
Inntekter Stavanger kommune142 335−415 870
Forskuddsbetalt utgifter527 781368 693
670 116−47 177
Tabell 10.98 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr. 2 723 706,60,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr. 2 511 909,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2013R-2012
Leverandørgjeld Stavanger kommune286 676606 748
Leverandørgjeld foretak09 348
Leverandørgjeld IKS37 70077 051
Ekstern leverandørgjeld4 954 9338 176 556
Sum5 279 3098 869 703
Herav nærstående parter286 676616 096
Tabell 10.99 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Avsatte feriepenger6 945 4146 570 981
Skyldig arbeidsgiveravgift1 995 3872 123 913
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger979 303928 971
Skyldig skattetrekk2 511 9092 462 162
Skyldig påleggstrekk013 901
Mva384 365118 586
Velferdskasse88 57877 423
Forsikringstrekk045 723
Sum anordninger2 056 6992 685 731
14 961 65815 027 391
Spesifikasjon anordning utgifter
Anordning utgifter Stavanger kommune743 330201 965
Anordning renter lån Stavanger kommune8 63815 223
Anordning utgifter eksterne leverandører288 2881 716 079
Anordning lønn1 016 443752 464
2 056 6992 685 731
Tabell 10.100 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2013R-2012
Gjeld til Stavanger kommune 1/117 200 00011 250 000
Avdrag på lån−1 750 000−1 050 000
Nytt låneopptak07 000 000
Lånesaldo / UB 311215 450 00017 200 000
Tabell 10.101 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har i løpet av 2013 ikke tatt opp lån fra Stavanger kommune.

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2013R-2012
I.B6 483 4946 375 111
Bruk av disposisjonsfond00
Avsetning00
U.B6 483 4946 375 111
Disposisjonsfond1 486 4941 375 111
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum6 486 4946 375 111
Tabell 10.102 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2013R-2012
Årets mindreforbruk1 308 847108 383
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering1 308 847108 383
Tabell 10.103 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB18 369 93114 801 204
Nåverdi årets pensj.opptjening7 630 8848 129 818
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse5 625 6715 935 858
Utbetalte pensjoner5 517 4635 411 975
Amortisert estimatavvik1 483 9643 625 846
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse4 246 6704 132 024
Bruk av lån3 069 4072 283 354
Regnskapsmessig avskr.4 285 2874 284 621
Anleggsmidler nedskrevet / solgt−13514 097
Amortisert estimatavvik631 814
Sum debet50 861 07849 118 797
Kredit
IB
Utbetalte pensjoner5 517 4635 411 975
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 132 0244 097 685
Forventet avkastning på pensjonsmidlene5 310 7135 388 892
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader9 248 52910 339 863
Amortisert estimatavvik1 719 203
Egenkapitalinnskudd294 174271 037
Tilgang3 754 4582 470 214
Avdrag lån1 750 0001 050 000
Styrking egenkapital14 000 00014 000 000
UB6 853 7174 369 931
Sum kredit50 861 07849 118 797
Tabell 10.104 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med flere leverandører:

 • Ford Credit Forso Norge
 • Volvo Maskin
 • Rom Eiendom AS

Avtalene er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201331.12.2012Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler31 680 93537 097 236−5 416 301
Kortsiktig gjeld20 184 84823 897 095−3 712 247
Arbeidskapital11 496 08713 200 141−1 704 054
Drifts- og investeringsregnskapet
Inntekter driftsregnskap143 276 154
Inntekter investeringsregnskap378 525
Bruk av lån3 069 407
Renteinntekter394 133
Sum anskaffelse av midler147 118 219147 118 219
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap143 839 973
Utgifter investeringsregnskap4 048 632
Avskrivninger−4 285 287
Renteutgifter399 547
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler145 752 867145 752 867
Endring i ubrukte lånemidler−3 069 407
Anskaffelse - anvendelse midler−1 704 054
Tabell 10.105 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

I 2013 skal 80% av all mva – kompensasjon vedr. anleggsmidler overføres til investeringsregnskapet.

Sum mva-kompensasjon mottatt vedr. anleggsmidler i 2013 er kr. 600 700.

KundefordringerK1K2K3DVPROSum
Kundefordringer Stavanger Kommune- 2 964 0335 149 6208 113 653
Kundefordringer foretak- 296 981296 981
Kundefordringer IKS- -
Eksterne kundefordringer200- 4 327554 020,37558 547,37
Avsetning tap på utestående fordringer-
Sum2002 968 3606 000 621,378 969 181,37
Tabell 10.106 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 11:03.