2.4.2 Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter på kr 1 182 mill. (linje 7) er i regnskapets hovedoversikt splittet mer enn i årsrapporten, og splitting på enkeltprosjekt framgår av det detaljerte investeringsregnskapet. Det vises også til noter i regnskapet for ytterligere forklaringer.

Investeringsutgiftene på kr 1 182 mill. er ca. kr 181 mill. høyere enn justert budsjett 2013.

Budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger.

De byggeprosjektene/investeringsprosjektene som i 2013 isolert sett hadde størst merforbruk i forhold til budsjett, var den nye kulturskolen, Utstillingshallen Forumområdet, Stavanger Forum ny energisentral, samt kjøp av eiendom på Ulsnes. Det byggeprosjektet som hadde størst mindreforbruk var kulvert over motorveien. Avviket skyldes hovedsakelig tidsforskyvninger mellom budsjett og regnskap, og ikke at vedtatte prosjektkostnader er overskredet.

Forsinkelser/tidsforskyvinger kan ha ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger etc.

Figur 2.11 Sum investeringer fordelt etter hovedformål
Figur 2.11 Sum investeringer fordelt etter hovedformål

Investeringsprosjektene (byggeprosjektene) går i all hovedsak over flere regnskapsår, og det er ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. Slike avvik søkes begrenset i størst mulig grad ved budsjettjusteringer i tertialrapportene. Det enkelte investeringsprosjekt måles mot samlede prosjektkostnader.

De samlede investeringer på kr 768 mill. i egne bygg fordeler seg på følgende hovedområder (figur 2.12)

Figur 2.12 Sum investeringer egne bygg
Figur 2.12 Sum investeringer egne bygg

Stavanger Forum, ny energisentral er hovedårsaken til merforbruk knyttet til Forum området.

Nybygg og rehabilitering av skoler og sykehjem/bofellesskap har hatt høyest prioritet i 2013. Tilsammen ble kr 318 mill. disponert til disse formål i 2013, jf. figur 2.12.

Det største investeringsprosjektet som inngår i gruppen diverse investeringer på kr 96 mill. er rehabilitering av Kuppelhallen (kr 24,4 mill.), ombygging av kinosenteret Sølvberget (kr 21,2 mill.) og rehabilitering av Holmeegenes (kr 10,8 mill.).

I 2013 er det disponert kr 62 mill. på idrettsbygg, og her inngår prosjektene Hundvåg svømmehall (kr 33 mill.), rehabilitering av basseng Tasta (kr 16 mill.) og Kvernevik svømmehall (kr 9,5 mill.). Merforbruket i forhold til budsjett er relatert til Hundvåg svømmehall og rehabilitering av basseng Tasta.

I gruppen kjøp/rehabilitering av boliger på kr 34 mill. er det største enkeltprosjektet kjøp av kommunale tjenesteboliger (kr 25,9 mill.).

For 13 av de ferdigstilte byggeprosjektene er sluttregnskap ikke avlagt pr. 31.12.13, men forutsettes avlagt i løpet av 1. halvår 2014.

Følgende byggeprosjekter ble ferdigstilt i 2013 (mill. kr):

Ferdigstilte prosjekter 2013Prosjekt-kategoriAkkumulert regnskap pr. 31.12.13Kostnadsramme
Nylund skole VaktmesterboligRehabilitering7,97,3
Stokkadalen bhg heiser/dørerRehabilitering4,64,6
Tasta barnehage modulbyggNybygg17,317,5
Tastahallen rehab. bassengRehabilitering54,548,6
Sølvberget ombygging kinosenterRehabilitering6462,4
Bjørn Farmannsgate 1034,2
Husabøryggen bofellesskapNybygg105,5105
Tastarustå bofellesskapNybygg6969
St. Johannes bhgRehabilitering29,929,9
Ungkarshjemmet hovedbyggRehabilitering13,112,5
Frue kirke del IIRehabilitering7,87,8
Nedre StrandgateRehabilitering33
Ramsvigtunet sykehjem - nytt ventilasjonsanleggRehabilitering1515
Sølvberget div. inv.Rehabilitering7,67,6
Tasta svømmehall, takRehabilitering4,54
Sum ferdigstilte prosjekter 2013406,3398,4
Tabell 2.18 Ferdigstilte byggeprosjekter i 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:22.