3.2.2 Regional slagkraft

For å ivareta en bærekraftig samfunnsutvikling har kommunen spilt en aktiv rolle og tatt en tydelig posisjon i planer for utbygging og transport på lokalt og regionalt nivå.

I 2013 er det holdt felles formannskapsmøter med kommunene Sandnes, Sola og Randaberg som bidrar til å legge forholdene til rette for koordinert innsats og samarbeid ved plan- og utredningsarbeid i regionen.

Det er gjennomført et utredningsarbeid som har resultert i forslag til en felles Regional boligbyggingsstrategi. Arbeidet har pågått i 2013 og sluttføres tidlig 2014. Arbeidet følges av en politisk styringsgruppe med representanter fra de fire kommunene i storbyområdet.

I regi av Greater Stavanger har det i 2013 pågått arbeid med oppdatering av Næringsarealstrategien for Stavangerregionen. Arbeidet skal sluttføres i 2014.

Storby- og næringsutvikling

Stavanger kommune deltar i KS Storbynettverk med ordfører og rådmann. Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger er med i nettverket. Samarbeidsutvalgene med Bergen og Kristiansand har hatt to møter hver i 2013. Møtene var preget av erfaringsutveksling innenfor ulike områder som næringsutvikling, kommunikasjoner med videre.

I 2013 initierte Stavanger kommune en rullering og oppgradering av FoU-prosjektet Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner med støtte fra KS sitt program for storbyrettet forskning. Stavanger har også vært prosjektførende by i prosjektet Evaluering av kommunale boligvirkemidler, som ble igangsatt i 2013 og forventes sluttført våren 2014.

Regionalt plansamarbeid

Stavanger har sammen med ti kommuner på Jæren, fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, deltatt i Rogaland fylkeskommunes arbeid revidert Regionalplan for Jæren. Hensikten med planrevisjonen har vært å styrke retningslinjer knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, tetthet og bomiljø, senterstruktur og næringsareal og vern av ikke-fornybare ressurser. Planforslaget ble endelig godkjent av Fylkestinget høsten 2013.

Rogaland fylkeskommune har startet opp arbeid med Regionalplan for massehåndtering. Stavanger Kommune er representert i planarbeidet.

Kommunene på Nord-Jæren har videre hatt samarbeid om høringsuttalelser til ulike typer planer på regionalt nivå og til fylkeskommunens regionale planstrategi.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:41.