3.3.1 Næringsliv

Arbeidet med næringsutvikling i 2013 har, som i de siste år, vært preget av utstrakt interkommunalt samarbeid gjennom Greater Stavanger AS, Skape.no, Region Stavanger BA, Forus Næringspark AS og Stavangerregionen Havn IKS. I løpet av året har Stavanger kommune deltatt i næringsnettverket for næringsansvarlige, mer spesifikt i arbeidet med næringsarealprosjektet.

Strategisk næringsplan 2013-2025 ble behandlet i bystyret i februar, og endelig vedtatt i Greater Stavangers styre i juni. I tråd med bystyrets vedtak har en i pågående kommuneplanprosess søkt om å implementere planelementene på områder der kommunen har et ansvar. Videre er det, med bakgrunn i kommunene i storbyområdet sin felles planstrategi, gjort en bestilling til Greater Stavanger om å oppdatere og videreutvikle næringsarealstrategien fra 2007.

Med bakgrunn i vedtak fra kommunalutvalget som næringspolitisk utvalg ble det gjennom høsten arbeidet med utvikling av en arrangementsstrategi for Stavanger kommune. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med sentrale aktører. Strategien ferdigstilles og behandles politisk i 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:42.