6.3 Målrettet og effektiv organisering

I 2013 ble organiseringen av barnehageområdet evaluert. Fremtidig organisering av barnehageområdet ble utredet og sendt på høring. Sak til politisk behandling legges fram første halvår i 2014.

Kap6_fyll1

Personal og organisasjon arbeider, i samarbeid med systemansvarlig for Notus turnussystem, systematisk med oppfølging av turnusarbeidet i virksomhetene innen levekår. Det ble i 2013 gjennomført fire kurs i arbeidstidsplanlegging og turnus. Brudd på arbeidstidsbestemmelser blir fulgt opp og det blir veiledet i turnus som ressursstyringsverktøy. Det er etablert en sentral ressursgruppe med deltakelse fra fagforeningene. Ressursgruppen avklarer og tolker prinsipielle spørsmål.

Organisering av innbyggerservice, samfunnskontakt og kommunikasjon er vurdert. Kommunikasjonsfunksjonen er omgjort til fagavdeling, og avdelingens rolle og funksjon tydeliggjort. Ny kommunikasjonssjef ble ansatt i 2013.

Arbeidet med videreutvikling av bestiller/utførermodellen mellom BMU og foretakene er videreført. Bystyret vedtok at renholdstjenester og grønt vedlikehold i Tasta bydel skal konkurranseutsettes. Dette er nå under planlegging. Det ble startet opp et arbeid for å vurdere om Stavanger Natur og idrettsservice KF skal omgjøres til et aksjeselskap.

For å tydeliggjøre og styrke ansvarsdeling og gjennomføringskraft, er tjenesteområdet Økonomi justert når det gjelder organisering. Tre avdelinger har blitt til to – henholdsvis Budsjett og økonomistyring og Strategi og analyse.

Arbeidet med å gjennomgå organiseringen og ansvarsfordelingen innen personalområdet har startet opp. Målet er å tjenesteorientere og styrke det strategiske personalarbeidet.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:13.