7.0 Innledning

Arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer innen virksomhetsområdet Barn og unge ble videreført i 2013, Ungdom og fritid har utviklet flere indikatorer for fritidsområdet.

Retningslinjene for barn som pårørende til pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom ble i 2013 presentert for aktuelle virksomheter i kommunen.

«Rett hjelp tidlig» er vedtatt innført for alle barnehager i løpet av en femårsperiode.

I 2013 ble skolehelsetjenesten styrket med fem stillinger finansiert av statlige midler.

Behovet for barnehageplasser ble ikke så stort som forventet i 2013. Alle barn med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass i hovedopptaket. Antall barnehageplasser var redusert før opptaket fordi tallet på nye søkere har gått ned. For 500 barn med barnehagerett ble det takket nei til tildelt plass. Disse plassene ble fylt opp av barn uten rett til barnehageplass. Det er utfordrende å dimensjonere antall barnehageplasser etter behovet. Størrelsen på barnehageopptaket avgjøres av flere usikre faktorer som er vanskelige å spå på forhånd. Eksempelvis vet man lite om hvor mange foreldre som velger å ha barnet hjemme, eller hvem som velger å gå i privat barnehage i andre kommuner.

Kommunen klarte ikke oppfylle normen om pedagogisk bemanning i barnehagene. Grunnen til dette er mangel på barnehagelærere. Arbeidet med å omorganisere barnehageområdet nærmet seg slutten ved utgangen av året. Antall barn med store og sammensatte vansker, som har behov for rettighetsbaserte tjenester, har vært økende i 2013. For å møte behovet for hjelp innenfor de økonomiske rammene har det vært nødvendig å finne nye måter å arbeide på.

Tilbakemeldingene fra foreldre og elever tyder på at de er fornøyde med trivsel og læring i stavangerskolen. Kompetanseutvikling både for lærere og for skoleledere har vært høyt prioritert også i 2013. For å sikre rekrutteringen av gode framtidige skoleledere, er det inngått avtale om ny rektorskole. Prosjektet «Styrket skoleledelse» har blitt videreført.

I Stavanger prioriteres tidlig innsats. Hver skole har egne ressurslærere i regning og lesing som skal styrke den grunnleggende lese- og regneopplæringen ved skolen. Tidlig innsats på barnetrinnet er også blitt prioritert gjennom kurs og kompetanseheving spesielt rettet mot lærerne som underviser de yngste.

På ungdomstrinnet er det innført praktiske valgfag for et nytt årskull og ressursene til å gi variert og tilpasset opplæring er blitt styrket gjennom økt lærertetthet og skolebasert kompetanseutvikling. Gjennom prosjektet Ny GIV har skolene lært nye metoder for å følge opp elever som sliter med motivasjon for skolearbeid.

På Oljemuseet har elevene nå fått et tilbud om inspirerende og aktuell realfagslæring i det nyåpnede Newton-rommet. Flere skoler har i løpet av 2013 satt i gang prosjekter med bruk av Ipad i undervisningen.  Arbeidet med å tilpasse skolestrukturen til endring i bomiljø har vært høyt prioritert i 2013. Det innebærer både endringer i skolegrenser, utvidelser og fornyelser av eksisterende skoler og planlegging og prosjektering av nye bygg.

Sak om etablering av lokalmedisinsk senter med finansiering, organisering og innhold ble vedtatt i 2013. Stavanger lokalmedisinske senter ble i desember 2013 etablert i Gamle Stavanger sykehus og fikk navnet Helsehuset Stavanger. Helsehuset inneholder Frisklivssentral, Leve HELE LIVET – prosjektledelse og forebyggende hjemmebesøk, Psykologtjeneste, Sykepleieklinikk og Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem.

Frisklivssentralen startet 16. desember i Gamle Stavanger sykehus med disse tilbudene: Frisklivstrening, Bra mat kurs, kurs i Røykeslutt, KID (Kurs I mestring av Depresjon) og Livsstilkurs. Eksisterende kurs Stor og Sterk og Livsstilskolen ble samtidig integrert i Frisklivssentralen.  Helsedirektoratet gav i 2013 Stavanger kommune prosjektmidler til å prøve ut ny kompetanse ved Frisklivssentralen, en stilling til klinisk ernæringsfysiolog og en stilling til for alkoholrådgiver.

kap7_fyll2

Ny aktiv eldresatsing Leve HELE LIVET ble videreutviklet i 2013. Utprøving av delprosjekt 1) Hverdagsrehabilitering startet i Madla bydel 1. november 2012 og avsluttet 30. april 2013. 34 brukere fikk i snitt 22 timer hverdagsrehabilitering hver i perioden. Resultat fra pilotutprøvingen viser et betydelig funksjonsløft for de fleste brukerne og ansatte opplevde eierskap til prosjektet. Hverdagsrehabilitering er også rimeligere enn tradisjonell helse og omsorg. Delprosjekt 2) Følge pasienten hjem ble i 2013 fulgt opp gjennom oppstart i nasjonalt læringsnettverk i regi av Kunnskapssenteret. Prosjektet handler om å benytte brukers erfaringer for å bedre pasientforløpet. Delprosjekt 3) Velferdsteknologi er fulgt opp gjennom vedtatt strategiplan for velferdsteknologi hvor satsingen er rettet mot alle aldersgrupper for å ta i bruk teknologi for samhandling, trygghet og sikkerhet, kognitiv støtte og rehabilitering. Delprosjekt 4) Helsefremmende og forebyggende arbeid er blant annet fulgt opp gjennom utarbeidelse av aktivitetskatalog for eldre over 65 år.

En forutsetning for å lykkes med Leve HELE LIVET er god kommunikasjon og samhandling med brukergruppene, pårørende og samarbeidspartnere. Prosjektet har blitt formidlet i forskjellige kanaler, nettsted er etablert og informasjonsmateriell utarbeidet. Delprosjekt Hverdagsrehabilitering er presentert i møter og konferanser lokalt og nasjonalt.

Stavanger kommune ble i 2013 tatt opp i Husbankens Boligsosiale velferdsprogram. Boligsosialt velferdsprogram skal bidra til et helhetlig og lokalt forankret boligsosialt arbeid, slik at alle skal kunne komme inn på boligmarkedet i en trygg og god bolig. Programmet skal bidra til at alle vanskeligstilte med behov skal få et egnet bolig- og tjenestetilbud. Programmet varer fra 2013 til 2018.

Det er en målsetning for Stavanger kommune å øke sirkulasjonen i den kommunale boligmassen, slik at flere boliger blir disponible. I 2013 var det 333 utflyttinger fra kommunal bolig. Dette er en liten økning sammenlignet med 2012. 55 av de som flyttet fra kommunal bolig kjøpte bolig selv, en økning på 15 fra 2012.  Fra 2011 er det gjennomført årlige informasjonsmøter om boligmarkedet og boformer i Norge. Målgruppen for møtene har vært flyktninger som bor i kommunal bolig. Totalt ni husstander har kjøpt egen bolig i etterkant av møtene, hvorav tre i 2013. Boligkjøpene er finansiert ved hjelp av startlån, og i noen tilfeller ved hjelp av startlån og etableringstilskudd.

I 2013 er det utarbeidet et mandat for kvalitetsutvalg for fastlegetjenesten. Dette er en ny innretning i kommunens forbedringsarbeid som er i tråd med fastlegeforskriften.

Stavanger kommune har i 2013 ansatt ny kommunefarmasøyt som skal ivareta farmasøytisk rådgivningstjeneste og kvalitetsarbeid. I 2013 har kommunen medvirket i pasientsikkerhetskampanjen hvor det er gjort systematisk samstemming av legemiddellister for å forebygge feil og for å bidra til at pasienten får den tilsiktede behandling.

Sykehjemslegevakten ble evaluert i 2013, i tråd med evalueringens anbefalinger ble ordningen utvidet. Videre er det inngått midlertidige avtaler for leger som deltar i sykehjemslegevaktordningen. Evalueringen viste også at det er behov for ny organisering av legetjenesten og sykehjemslegens administrative tilknytning.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:36.