7.19 NAV-kontorene

NAV-kontorene drives i partnerskap mellom Stavanger kommune og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i Rogaland. De kommunale tjenestene som er lagt til NAV-kontorene er råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og midlertidig bolig.

I 2013 mottok 3 192 personer økonomisk sosialhjelp i Stavanger. Dette er en økning på 8 prosent sammenlignet med 2012. Brutto utbetaling av sosialhjelp økte med 15 prosent.  Hovedårsaken til økningen var sterk vekst i bruk av midlertidig bolig spesielt i 1. halvår, og økte utgifter til husleiestøtte i private leieforhold. Det ble i 2. halvår satt fokus på å redusere bruk av midlertidig bolig. Dette førte til en viss reduksjon i utgiftene mot slutten av året. Høye leiepriser og et presset boligmarked gjør det imidlertid vanskelig for mange å finne leiebolig som kan betjenes med egen inntekt. En del av de som bor i midlertidig bolig venter på tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) erstattet i 2010 flere statlige stønadsordninger, og mange ble innvilget AAP i en overgangsperiode på inntil fire år. I 2013 har NAV-kontorene arbeidet intenst med kartlegging og avklaring av brukere som når makstid på AAP i februar 2014, for å forhindre at de skal stå uten arbeid og inntekt når AAP opphører. Stavanger kommune fikk i 2013 midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til overtidsarbeid og vikarhjelp for å gjennomføre dette arbeidet. I tillegg har NAV Rogaland stilt overtidsmidler til disposisjon.

NAV-kontorene har i 2013 lagt vekt på å øke oppmerksomheten på barn i fattige familier. Det er utviklet hjelpemidler som skal sikre at veilederne etterspør barns behov i samtale med brukere som har omsorg for mindreårige barn. Aktivitetstilskudd skal bidra til at barn i fattige familier kan delta i fritidsaktiviteter. Forbruket økte med 36 prosent fra 2012 til 2013 og budsjettet på kr 0,5 mill. ble overskredet med kr 0,2 mill.

I samarbeid med NAV Rogaland ble en felles satsing på ungdom kalt «Alarmen går», iverksatt i 2013. Hensikten er å sikre at arbeidsledig ungdom i alderen 18-25 år som kontakter NAV skal være i arbeid, opplæring eller annen aktivitet, eventuelt avklart mot andre relevante tiltak, innen maksimalt tre måneder.  Antall unge sosialhjelpsmottakere viste en klart lavere vekst enn totalt antall mottakere, og dette indikerer at satsningen bidrar til at ungdom får andre tiltak enn sosialhjelp.

Ved utgangen av 2013 var 194 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet for personer i yrkesaktiv alder med nedsatt arbeids- og inntektsevne. NAV-kontorene arbeidet i 2013 for å rekruttere deltakere til programmet, og å gi hver enkelt et programinnhold som kan føre til deltakelse i ordinært arbeidsliv på sikt.  Av de 84 deltakerne som planmessig ble avsluttet i programmet i 2013 gikk 44 prosent videre til ordinært arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd.  Ytterligere 29 prosent gikk videre til aktive tiltak.

Regnskapsresultatet viser totalt sett et merforbruk på kr 11,9 mill. av en ramme på kr 212,3 mill. og utgjør en forbruksprosent på 106 prosent.

I tertialene ble de økonomiske rammene økt med kr 18 mill. Økonomisk sosialhjelp viser likevel et merforbruk på kr 5,7 mill. og kvalifiseringsprogrammet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. Samlet utgjør dette et merforbruk på kr 5,2 mill. Merforbruket på økonomisk sosialhjelp skyldes i hovedsak bidrag til boutgifter og bidrag til livsopphold. I tillegg er det et merforbruk på kr 6,8 mill. som i hovedsak omfatter tiltak til personer med rusproblemer, kjøp av behandlingsplasser.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:48.