7.7 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

74 prosent av de gravide benyttet den kommunale jordmortjenesten i 2013, en liten økning fra tidligere år. På grunn av kapasitetsproblemer fikk 30 gravide ikke tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor.  Helsestasjonen gir fortsatt tilbud om fødselsforberedende kurs til kvinner fra andre kulturer. I 2013 ble det arrangert 10 kurs med totalt 122 deltakere fra 50 ulike nasjoner. Dette er en markant økning fra starten i 2006 da det bare ble arrangert ett kurs med 12 deltakere.

Fødselstallene er stabile. I 2013 var det 1 823 nyfødte. Helsestasjonen lykkes i stor grad med å sikre rask kontakt med foreldre og barn etter utreise fra Stavanger Universitetssykehus. 91 prosent av foreldrene ble kontaktet innen 48 timer. Fra 2012 til 2013 har dekningsgraden av hjemmebesøk økt fra 55 prosent til 66 prosent. Siste tertial viste en ytterligere økning. Mange mødre har gitt positive tilbakemeldinger på tilbudet om å komme på helsestasjonen i barseltiden uten timeavtale. I 2013 ble det registrert 1 791 ekstra barselkonsultasjoner.

I 2013 ble Forsterket helsestasjon, et tilbud til gravide og småbarnsfamilier med rusrelaterte problemer, en del av den ordinære driften. I løpet av to år har 50 barn/familier fått tilbud om en tettere oppfølging fra jordmor og helsesøster. Brukerne har gitt positive tilbakemeldinger på tilbudet. Forsterket helsestasjon samarbeider tett med andre virksomheter og brukerorganisasjoner, blant annet en brukerstyrt mor-barn gruppe.

Skolehelsetjenesten er blitt styrket med fem helsesøsterstillinger fordelt på 15 barneskoler. Helsesøster har økt tilstedetid fra 1 til 3-4 dager per uke. Skolene har gitt positive tilbakemeldinger på dette. Skolelegetjenesten er også styrket, men foreløpig har ingen leger ønsket å gå inn i disse stillingene.

Et av tiltakene for å forebygge overvekt, har vært å bedre informasjonen til foreldre med barn i alderen 0-5 år. Livsstilskolen har blitt et fast tilbud i Frisklivssentralen.

Samordning og samarbeid internt i virksomheten har vært et satsningsområde for å fange opp barn med risiko for utviklingsforstyrrelser tidlig og gi tidlig hjelp. Både Familiesenteret og psykologtjenesten har registrert økt henvisning av yngre barn.

Samlet sykefravær ble redusert fra 5,9 prosent i 2012 til 4 prosent i 2013. Tiltak for å styrke den positive utviklingen vil fortsette bl.a. med tiltak for å redusere arbeidsbelastningen ytterligere.

Regnskapsresultatet for 2013 er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:40.