8.6 Vann og avløpsverket

Vann- og avløpsverket deltar hvert år i benchmarkingprosjektet BedreVA. Vann- og avløpstjenestene oppnår en kvalitetsindeks, basert på en samlet vurdering av mange kriterier. Både vannverket og avløpsverket oppnådde i 2013 score 3,6 av 4 mulige, som vurderes som et godt resultat. I brukerundersøkelsen for 2013 fikk VA-tjenestene score 5,1 i helhetsvurdering på en skala fra 1 til 6. Innbyggerne er med andre ord fornøyde med tjenestene.

Kap8_fyll2

Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Dette bidro allerede i 2013 til raskere reparasjon av skader på stikkledninger, og med det reduksjon i lekkasjer fra vann- og avløpsnettet. Det ble utbedret 95 stikkledninger for vann og avløp i offentlig vei. Det var budsjettert med samlede kostnader på kr 8,4 mill., mens regnskapet viser forbruk på kr 6,2 mill.

Datamodellen over hele avløpsnettet i kommunen ble ferdigstilt i 2013. Modellen brukes til å simulere nedbørhendelser, finne kapasitetsbegrensninger, til dimensjonering og i forbindelse med rapportering av overløpsmengder. Det gjør kommunen godt rustet til å velge de riktige løsningene i avløpsnettet med tanke på å redusere forurensninger og fremmedvann.

Bemanningen i 2013 har vært rundt fem stillinger færre enn forutsatt i hovedplanen. I tillegg har VA-verket har hatt et betydelig sykefravær på 9,6 prosent. Selv om mye av fraværet ikke er relatert til arbeidsplassen, er arbeidet ute fysisk krevende, og høy gjennomsnittsalder i seksjonen påvirker arbeidsførligheten.

Produksjonsseksjonen har hatt et høyt aktivitetsnivå til tross for redusert bemanning. Antall produksjonsledere er økt fra to til fire for å kunne gi bedre forutsetninger for oppgavestyring og oppfølging av tiltak beskrevet i hovedplanen.

Det store vannbruddet i Løkkeveien i august viste hvor effektiv organisasjonen er med tanke på å gjenopprette normalsituasjon etter driftshendelser. Det tok under to døgn fra bruddet oppsto til det var reparert og veien var ferdig asfaltert.

To store nedbørtilfeller i august og september skapte problemer med oversvømmelser i store deler av byen. Særlig vei og bebyggelse i Jåttåvågen ble rammet. I ettertid er det gjort tiltak som skal redusere risikoen for oversvømmelser i området.

Resultater 2013 (kommentarer til avvik fra mål – statistikkvedlegg):

  • Vannforbruk: 18,7 mill. m3. (Mål < 19,5 mill. m3). Dette er en nedgang på 2,7 prosent fra 2012, og er i rute i forhold til å nå målet i hovedplanen. Arbeidet med å utarbeide en lekkasjereduksjonsplan startet i 2013 og planen vil ferdigstilles våren 2014.
  • Fornyelse av vann/avløpsledninger det siste året: 0,54/0,55 prosent. Målet er 1 prosent. VA-verket har valgt å prioritere tradisjonelle gravemetoder – noe som er mer tid- og kostnadskrevende, men som gir høyere kvalitet og lengre levetid på anlegget. Samtidig er trenden negativ, og det må gjøres tiltak for å øke utskiftingen.

VA-verket finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene er blant de laveste i landet.

Dekningsgraden, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, for vannsektoren var 97,01 prosent i 2013. Gebyrinntektene var altså 2,99 prosent lavere enn utgiftene. For å finansiere mellomlegget ble selvkostfondet redusert med kr 2,93 mill., jf. KRD rundskriv H-2140. Saldo på selvkostfondet for vannverket utgjør kr 23,86 mill. pr 31.12.13.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 110,77 prosent i 2013. Gebyrinntektene var dermed 10,77 prosent høyere enn utgiftene. Merinntektene skyldes hovedsakelig økte gebyrinntekter som følge av at gebyrsatsene ble satt opp med 31 prosent i 2013.  Merinntektene på kr 17,65 mill. brukes til å tilbakebetale skyldig beløp til bykassen. Lån fra bykassen skal tilbakebetales i løpet av en fireårs periode jf. selvkostforskriften H-2140. Skyldig beløp til bykassen utgjør per 31.12.2013 kr 9,7 mill. Selvkostfondet er null per 31.12.13.

 

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:33.