10.2.3 Årsregnskap

Driftsregnskap 2013

Driftsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Reg. budsjett
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter22 877 3442 645 0002 799 341
Overføringer med krav til motytelse39 458 0545 024 0006 899 439
Overføringer uten krav til motytelse465 918 73865 177 70263 272 754
Sum driftsinntekter78 254 13672 846 70272 971 534
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5, 930 682 93831 338 00028 904 564
Sosiale utgifter5, 97 782 4999 640 0007 845 583
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.621 624 61021 997 20721 931 668
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 803 4337 819 0007 333 997
Overføringer 86 536 7792 914 0004 410 130
Avskrivninger10938 4611 000 000913 764
Sum driftsutgifter75 368 72074 708 20771 339 706
Brutto driftsresultat2 885 415−1 861 5051 631 829
Finansposter
Renteinntekter og utbytte606 2590261 116
Andre finansinntekter23 886016 216
Sum eksterne finansinntekter630 1450277 332
Renteutgifter og låneomkostninger298 681740 000179 362
Avdrag på lån1 540 0001 140 000880 000
Andre finansutgifter25 829026 127
Sum eksterne finansutgifter1 864 5101 880 0001 085 489
Resultat eksterne finanstransaksjoner:−1 234 365−1 880 000−808 157
Motpost avskrivninger10938 4611 000 000913 764
Netto driftsresultat2 589 512−2 741 5051 737 436
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr181 665 9411 665 941446 255
Bruk av disposisjonsfond1677 89677 8960
Bruk av bundne fond6 438 6223 737 9214 226 208
Sum bruk av avsetninger8 182 4595 481 7584 672 463
Overført til investeringsregnskapet211 224 9320109 887
Avsetninger til dekning av tidl. års regnskapsmessig merforbruk0061 211
Avsetninger til disposisjonfond181 665 9411 665 941385 045
Avsetninger til bundne fond175 308 1781 074 3124 187 816
Sum avsetninger8 199 0512 740 2534 743 958
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk182 572 92001 665 941
Tabell 10.21 Driftsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2013

Investeringsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Investeringer
Lønnskostnader5, 9999 3330
Sosiale utgifter5, 9147 8770
Investeringer i varige driftsmidler1012 185 06612 650 000585 192
Fordelte utgifter−360 0000
KLP egenkapitalinnskudd122 076109 887
Årets finansieringsbehov13 094 35212 650 000695 079
Finansiering
Bruk av lån fra Stavanger kommune11 019 42011 800 000585 192
Sum ekstern finansiering11 019 42011 800 000585 192
Bruk av disposisjonsfond16850 000850 0000
Overføring fra driftsregnskapet211 224 932109 887
Sum finansiering13 094 35212 650 000695 079
Tabell 10.22 Investeringsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Eiendeler

EiendelerNoter31.12.201331.12.2012
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1012 307 156600 480
Utstyr, maskiner og transportmidler104 663 0375 123 108
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen205 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 169 7011 047 625
Pensjonsmidler948 478 33943 986 929
Sum anleggsmidler71 618 23355 758 142
Omløpsmidler
Kundefordringer116 498 9188 756 101
Andre kortsiktige fordringer122 780 1991 835 480
Premieavvik94 000 4872 778 929
Kasse og bankinnskudd1322 933 73415 903 234
Sum omløpsmidler1936 213 33929 273 744
Sum eiendeler107 831 57285 031 886
Tabell 10.23 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeldNoter31.12.201331.12.2012
Egenkapital
Disposisjonsfond161 235 443497 398
Bundne driftsfond177 595 6748 726 118
Regnskapsmessig merforbruk180
Regnskapsmessig mindreforbruk 182 572 9201 665 941
Kapitalkonto20−7 104 569−8 502 975
Sum egenkapital4 299 4682 386 483
Langsiktig gjeld
Lån til Stavanger kommune1022 745 00012 485 000
Pensjonsforpliktelser961 333 34056 411 732
Arb.g.avg.av netto pensj.forpliktelser91 812 5551 751 897
Sum langsiktig gjeld85 890 89570 648 629
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld158 061 7452 843 261
Annen kortsiktig gjeld149 581 9399 153 514
Sum kortsiktig gjeld1917 643 68411 996 774
Sum egenkapital og gjeld107 834 04785 031 886
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler7 168 0926 387 512
Motkonto til memoriakonti−7 168 092−6 387 512
Tabell 10.24 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:48.