6.1 Attraktiv arbeidsgiver

6.1.1 Rekruttering

Stavanger kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Dette skyldes blant annet økt tjenesteomfang, lav arbeidsledighet og stort behov for arbeidskraft generelt i regionen. Tilleggsfaktorer er sterk konkurranse mellom kommunene om de samme yrkesgruppene, lav utdanningskapasitet til ulike yrkesgrupper og høye bokostnader. Rekrutteringsproblemene er særlig knyttet til barnehageområdet og levekårsområdet. Det var i 2013 særlig vanskelig å rekruttere til stillinger innen sykepleie, vernepleie, pedagogikk (skole og barnehage) og tekniske fag.  IRIS har i en studie (rapport 2013/2014) gjort beregninger og analyse av den fremtidige arbeidskraftsituasjonen for sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehagelærere i Stavanger kommune. Analysene indikerer en betydelig arbeidskraftmangel fremover.  I 2013 var en del stillinger besatt med ukvalifisert personale, eller fylt opp av midlertidig personale/vikarer. Dette gjelder nærmere 50 sykepleierårsverk (utgjør 10 prosent). Mangelen er høyere i sykehjemmene (14 prosent) enn i hjemmebaserte tjenester (6 prosent). Antall dispensasjoner fra utdanningskravet som barnehagelærer gikk ned fra 89,7 årsverk i 2012 til 52,6 årsverk i 2013. Nedgangen er et resultat av systematisk arbeid med rekruttering, og tilpasninger til redusert antall barn i barnehagene.

Hovedrekrutteringen til skolene våren 2013 var tilfredsstillende, men det har vært utfordrende å rekruttere nok spesialpedagoger. I løpet av skoleåret har det også vært vanskelig å få tak i personale til ledige vikariater. I november var det registrert totalt 41 lærere med stillingskode lærer uten godkjent utdanning. Dette utgjør til sammen to prosent av den totale lærerstaben.

Det har gjennom året vært arbeidet både aktivt og målrettet for å tiltrekke og beholde kvalifisert arbeidskraft. Som et rekrutteringsvirkemiddel tilbyr Stavanger kommune barnehageplasser til ansattes barn. Av til sammen 40 plasser ble 34 barn tildelt barnehageplass. 28 av plassene ble tildelt yrkesgrupper som det er vanskelig å rekruttere til, og halvparten av plassene gikk til barn av førskolelærere. Seks av de 40 barnehageplassene gikk til ansatte i nøkkelstillinger.

Stavanger kommune deltok på 11 ulike utdannings-/yrkesmesser og karrieredager for å fremme rekruttering innen fagområdene teknisk, barnehage, skole og levekår.

Som et rekrutteringstiltak for sykepleiere og barnehagelærere har Stavanger kommune kjøpt 10 etableringsboliger i 2013. Fem av etableringsboligene var leid ut ved utgangen av året. I løpet av 2013 søkte til sammen 16 ansatte etableringstilskudd til bolig, og 15 av disse ble innvilget. Syv av tilskuddene ble tildelt sykepleiere, mens åtte av tilskuddene ble tildelt barnehagelærere. Det var ingen tildelinger av medlemskap i boligbyggelag i 2013.

Kommunen deltar i prosjektet GLØD i regi av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har som mål å styrke barnehageansattes kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere. Barnehagelæreryrket har vært markedsført både i media og i egne barnehager. Utover dette har det vært arrangert jevnlige møter for barnehagelærere etter arbeidstid for å styrke faglig og sosialt nettverk.

Arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte innenfor de tekniske fagområdene ble gjort med utgangspunkt i tiltaksplanen vedtatt i administrasjonsutvalget i 2012. I 2013 har det vært gjennomført kurs for ledere i Bymiljø og utbygging (BMU) og Kultur og byutvikling (KB), med tema omdømmebygging, markedsføring og rekrutteringsprosessen. Arbeidet med å utarbeide en målrettet lønnsstrategi for aktuelle fagområder innenfor BMU og KB ble startet opp, med en omgivelsesanalyse som utgangpunkt for det videre arbeidet.

I januar 2013 ble nettsiden stavanger.kommune.no/jobb publisert. Ved årsslutt var det registrert 93 019 sidevisninger. Det ble til sammen utlyst 1 040 stillinger i kommunen, med totalt 24 276 søkere. De som søkte jobb i Stavanger kommune i 2013 brukte følgende kilder: finn.no (38 prosent), stavanger.kommune.no/jobb (33 prosent), nav.no/inkludi.no (27 prosent) og jucan.no (2 prosent). Nettstedet inkludi.no. ble benyttet for å rekruttere søkere med minoritetsbakgrunn til ledige rådgiver- og lederstillinger. Så langt har det ikke vært anledning til å skille søkere som brukte henholdsvis nav.no og inkludi.no, men dette blir mulig fra 2014. Stavanger kommune har i løpet av året fått på plass et nytt annonseverktøy og ny mal for fellesannonser som skal brukes i rekrutteringsarbeidet. Målet er mer målrettet, effektiv og kostnadsbevisst annonsering. Det nye verktøyet tas i bruk fra januar 2014. I løpet av året er annonsering av ledige stillinger på sosiale medier testet ut. Alle virksomheter i kommunen kan nå benytte seg av denne muligheten.

Arbeidet med å utvikle et verktøy for å kartlegge norskferdigheter blant ansatte innen levekår er startet, og vil bli sluttført i 2014. Hensikten er å sikre tilstrekkelige norskkunnskaper. Et kvalifiseringsprogram som skal resultere i norsk autorisasjon til 10 sykepleiere med utdanning fra utlandet, utsettes til kartleggingsverktøyet er klart.

Ved utgangen av året var det tilsatt 164 lærlinger i Stavanger kommune. Av disse befant 69 seg innen barne- og ungdomsfaget og 68 innen helsefag. Videre var 27 lærlinger tilsatt innen følgende fag: kontorfag, tømrerfag, malerfag, anleggsgartnerfag, IKT-service, aktivitørfag og kokkefag (institusjon). I løpet av 2013 ble det skrevet 79 nye lærekontrakter, mens 84 lærlinger avsluttet sin opplæring. Alle som var kvalifisert ble tatt opp. Det er foretatt løpende evalueringer. Oppfølging av sykefravær har vært spesielt prioritert i denne perioden. Sykefraværet blant lærlingene gikk ned fra 10,4 prosent i 2012, til 7,7 prosent i 2013.

Lønnsutvalget vedtok i juni 2013 en ny lønnspolitikk for Stavanger kommune. Handlingsplan for implementering av lønnspolitikken er ferdig utarbeidet. Lønnspolitikken skal gjøres kjent for alle ansatte, og tas i bruk i hele organisasjonen.

6.1.2 Helhetlig lederskap

Kap6_fyll4

I løpet av 2013 er det gjennomført mange ulike aktiviteter for å styrke lederskapet og lederrollen. Lederutviklingsprogrammet Ledelse i bevegelse ble avsluttet våren 2013. Til sammen har 540 ledere i Stavanger kommune deltatt på programmet som startet i 2008.

I løpet av året deltok 29 nye ledere på lederskolen. Av deltakerne kom 86 prosent fra oppvekst- og levekårsområdet. Evalueringene viste at nye ledere opplevde lederskolen som et godt kurstilbud, som bidro til å skape større forståelse for organisasjonen og bedre kunnskap om lederrollen. Gjennom kursrekken Alltid på en onsdag har ledere i Stavanger kommune ukentlig fått tilbud om opplæring i tema som personalforvaltning og – oppfølging, HMS og ROS-analyse. Det ble i løpet av 2013 gjennomført 57 kurs, alle med høy deltakelse.

Lederutdanninger innenfor henholdsvis levekår og barnehageområdet startet opp siste halvår 2013. Lederutdanningen for levekår og barn og unge blir gjennomført med 34 deltakere i regi av Handelshøyskolen BI. På Barnehagelederutdanningen, som leveres av Universitetet i Agder, deltar 20 ansatte. Evalueringene så langt viser at deltakerne er godt fornøyd med begge lederskolene. I løpet av året har Handelshøyskolen BI kvalifisert seg som leverandør for gjennomføring av lederutviklingsprogrammet Rektorskolen. Til sammen 31 lærere ble tatt opp til programmet som startet i januar 2014.

Stavanger kommunes nye lønns- og personalsystem ble i 2013 tatt i bruk i hele kommunen. Alle ledere og merkantile har fått tilbud om kurs i de ulike modulene, og det tilbys løpende repetisjonskurs og kurs for nyansatte ledere og merkantile.

6.1.3 Strategisk kompetanseutvikling

Plan for strategisk kompetansestyring i Stavanger kommune 2014-2026 ble sluttført i 2013, og skal til politisk behandling i 2014. Som del av det strategiske og systematiske kompetansearbeidet er det i første halvår i 2013 tatt i bruk ny kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodul. Ved utgangen av året hadde 43 prosent av kommunens ansatte registrert egen kompetanse. Måltallet på 75 prosent ble dermed ikke oppnådd, men utviklingen er positiv og andelen registrerte stiger jevnt. Alle ansatte med stillingsprosent over 25 skal få elektronisk tilgang til kommunens felles IT-systemer (e-post), noe som vil øke antallet registreringer. Dette arbeidet fortsetter i 2014.  Alle lederne har fått tilbud om opplæring i modulen – i løpet av 2013 benyttet 300 ledere seg av dette tilbudet.

Kommunen har et internt fagstigeprogram. Programmet systematiserer og strukturerer målrettet kompetanseutvikling for den enkelte ansatte, eller grupper av ansatte, innenfor Oppvekst og levekår. I 2013 har det vært arbeidet aktivt innenfor Barn og unge med å tilrettelegge og tilpasse fagstigeprogrammet for nye faggrupper. Flere skal etter planen starte opp i 2014.  I løpet av året har totalt fem ansatte fullført programmet, måltallet på 15 er dermed ikke nådd. Gjennomført fagstigeprogram gir rett til økt lønn for hvert trinn av programmet som er gjennomført.

I 2013 sluttførte ni ansatte fagskolen, som er et ettårig videreutdanningstilbud for fagarbeidere innen levekårsområdet.

Kommunens språkprosjekt har fulgt planlagt fremdrift. Prosjektet omfatter foreløpig to typer tiltak: revidering/ språkvask av brevmaler og skriveopplæring for aktuelle avdelinger. Parallelt har det blitt gjennomført skrivekurs for egne målgrupper. I tillegg til pilotprosjektet i Oppvekst levekårservice har tre av fire helse- og sosialkontorer gjennomført egne språkprosjekter.

6.1.4 Medarbeiderutvikling

I 2013 ble TNS Gallup valgt som leverandør for gjennomføring av ny medarbeiderundersøkelse i Stavanger kommune. Undersøkelsen endres fra å være en ren tilfredshetsundersøkelse til også å vektlegge arbeidsrelaterte drivkrefter som fremmer motivasjon og jobbengasjement hos ledere og medarbeidere. Det nye verktøyet ble testet ut i en pilotundersøkelse, og ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres for alle ansatte i februar 2014.

Malen for medarbeidersamtalen er i 2013 tilpasset vedtatte styrende dokumenter, som arbeidsgiverpolitikken, lønnspolitikken og kommuneplanen. Det nye personalsystemet som er tatt i bruk i 2012 og 2013 legger opp til at leder og medarbeider avtaler og dokumenterer definerte arbeidsmål og kompetanseutviklingstiltak i medarbeidersamtalen.  Modulen ble ikke tatt i bruk før første halvår 2013. Ved utgangen av året hadde om lag 30 prosent ansatte tatt modulen i bruk og lagt inn sin kompetanse, men kun 3 prosent hadde lagt inn sine definerte mål og utviklingstiltak.

I 2013 har arbeidet med å kvalifisere ufaglærte i Stavanger kommune fortsatt. 12 pleiemedhjelpere og assistenter har fått fagbrev i helsearbeiderfaget i 2013, etter at de deltok på opplæring i 2012. 12 andre har bestått den teoretiske delen og er klar til å ta fagprøve i 2014, dette gjennom et samarbeid med Fylkeskommunen. Til sammen 28 assistenter og miljøarbeidere i barnehager, skoler og SFO har bestått teorieksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og skal ta fagbrev i løpet av våren 2014.

Det var 68 søknader til Stavanger kommunes stipend for etter- og videreutdanning i 2013. Det ble tildelt 36 nye stipend, mens 7 ansatte videreførte stipendet fra 2012. Til sammen ble det utdelt stipend for kr 731 900 gjennom denne ordningen i 2013.

I alt 19 personer fikk i 2013 stipend til høyere utdanning innenfor områder det er vanskelig å rekruttere til; vernepleier (3), sykepleier (6), barnehagelærer (8) og barnevernspedagoger som tar påbygg (2). 16 personer med denne stipendordningen fullførte utdannelsen i 2013, av disse var 13 barnehagelærere og tre vernepleiere. Ved årets slutt hadde Stavanger kommune 11 sykepleierstudenter, 9 vernepleierstudenter og 25 barnehagelærerstudenter med denne stipendordningen.

Prosjektet Større brukerfokus- mer heltid ble avsluttet i 2013. Prosjektet har prøvd ut alternative arbeidstidsordninger for å bedre tjenestene til brukerne i levekår, og samtidig stimulere til større stillingsandel for ansatte. Resultatene viste at prosjektet har bidratt til økt fagdekning i helgene, at brukerne fikk færre omsorgspersoner og at ansatte fikk økte stillingsstørrelser. Andelen ansatte innenfor sykehjem, hjemmebaserte tjenester i over 80 prosent stilling har i løpet av prosjektet økt fra 62,1 prosent til 66,8 prosent. Arbeidet med alternative arbeidstidsordninger og øke stillingsstørrelser videreføres.

6.1.5 Bemanningsutvikling

I 2013 økte kommunens bemanning med 315 årsverk.. Det er en økning på 3,6 prosent av den totale arbeidsstokken. Økningen skyldes blant annet oppstart av nye virksomheter, og en økning i antall ansatte innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Andel årsverk per ansatt har vært stabil de tre siste årene.

Figur 6.1 Bemanningsutvikling 2008-2013, eksl. foretak. *Antall ansatte og årsverk for 2012 er korrigert i figuren grunnet justeringer i rapportoppsett i lønns- og personalssystemet
Figur 6.1 Bemanningsutvikling 2008-2013, eksl. foretak. *Antall ansatte og årsverk for 2012 er korrigert i figuren grunnet justeringer i rapportoppsett i lønns- og personalssystemet

6.1.6 Ny arbeidsgiverstrategi

Ny arbeidsgiverstrategi ble vedtatt i bystyret høsten 2013. Strategien består av to plandokumenter; en overordnet langsiktig arbeidsgiverstrategi og en tiltaksrettet handlingsplan. Hovedmålene i strategien er at Stavanger kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Strategiene for å nå dette er nødvendig kompetanse, tydelig retning og samhandling. Det er i 2013 utarbeidet en handlingsplan for arbeidsgiverstrategien 2014-2017.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:11.