10.1.3 Noter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, med tillegg for kommunale foretak i hht. forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert.

Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond i hht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Sammendratte posterR-2013R-2012
Spesifikasjon:70 158 79272 476 998
Salgsinntekter70 158 79272 476 998
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter ihht. Kontrakt)1 109 0041 157 076
71 267 79673 634 074
Annen driftsinntekt393 1812 322 126
Utleie av parkeringsplasser5 605 9585 150 841
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)101 807137 828
Rogaland Parkering AS 58 625
6 159 5717 610 795
Kjøp av varer og tjenester23 190 22523 408 088
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen189 2550
Kjøp fra Kommunale Foretak3 115 484
Revisjonshonorar124 089105 714
Regnskapshonorar376 429355 685
Overføring til kommunen (momskompensasjon)518 898607 368
Rogaland Parkering AS350 000
27 864 38024 476 855
Tabell 10.5 Sammendratte poster
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Ansatte, godtgjørelser m.v.20132012
Lønn15 278 24913 639 902
Arbeidsgiveravgift2 524 4972 283 507
Pensjonkostnader - Jfr. Note 82 160 8822 526 692
Andre ytelser664 802504 614
Sum lønnskostnader20 628 43118 954 716
Antall årsverk pr 31.12.201338,436,4
Tabell 10.6 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 utbetalt kr. 682.320 til daglig leder.

Honorar til styrets leder er utbetalt med kr. 58.056.

Totalt er det utbetalt kr. 184.339 i styrehonorar til selskapets styre.

Det er for 2013 kostnadsført kr. 124.089 i revisjonshonorar.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBiler Bygg Anlegg under oppførelseSum
Anskaffelseskost 01.0119 791 327751 485345 684 2030366 227 015
Årets tilgang9 027 737206 897009 234 634
Årets avgang000
Akkumulerte avskrivninger 31.1214 234 400396 82042 411 525057 042 745
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.1214 584 664561 562303 272 6780321 018 904
Årets avskrivning5 195 09187 2008 545 40413 827 695
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 % 2,5 %
Tabell 10.7 Driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp og salg av driftsmidler

Kjøp og salg av driftsmidler:2 0132012
Tilgang9 234 634110 281 970
Avgang083 121 103
Tabell 10.8 Kjøp og salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Tilgang: Kostnader til parkeringsanlegg, maskiner og inventrar til P-Hus og ny Toyota Yaris.

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. jfr. note 9.

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet eier følgende aksjer:

NavnAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS1001 0000100 000
Egenkapitalinnskudd426 592
526 592
Tabell 10.9 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr. 1.500.000.

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20132012
Selskapet har kundefordringer på:
Fordringer gebyr/tilleggsavgift2 062 0321 392 090
Andre kundefordringer709 51647 892
Avsetning tap utestående fordringer−1 500 000−700 000
Fordring refusjon sykepenger190 88663 607
Foreløpig interim−1 61215 256
1 460 822818 845
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 316 8912 191 576
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS139 12558 068
1 456 0162 249 644
Tabell 10.10 Kundefordringer og andre fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 bokført kr. 1.080.928 som tap på fordringer. Balanseført avsetning for tap på fordringer er økt med kr. 800.000.

Note 6 Bundne midler

Pr. 31.12.2013 hadde selskapet bundne midler med kr. 692.824 og bundne frikjøpfond er på kr. 22.584.942.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013 utgjorde kr. 692.017.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2013 avgitt et engangsutbytte til Stavanger Kommune etter vedtak i Bystyret som sak 136/12 – Handlings- og økonomiplan 2013 – 2016.

EgenkapitalInnskutt egenkapital Bundne investeringsfond Disposisjonsfond parkeringsformål Annen egenkapital Sum
Pr. 01.01.20138 792 40122 584 942138 273 63243 495 761213 146 736
Engangsutbytte til Stavanger Kommune0−75 000 0000−75 000 000
Årets resultat1 347 50011 114 056012 461 556
Egenkapital
Pr. 31.12.20138 792 40123 932 44274 387 68843 495 761150 608 292
Tabell 10.11 Egenkapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr. 462.007 til KLP.

Selskapet har hatt kr. 648.807 i utgifter til AFP.

Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2013 kr. 426.592.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 051 092
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse1 010 666
Avkastning på pensjonsmidler−712 635
Adm.kostnader/rentegarantipremie115 171
Netto pensjonskostnad2 464 294
Opptjente pensjonsforpliktelser30 298 171
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse30 298 171
Pensjonsmidler (til markedsverdi / pensjonsfond)19 450 817
Ikke resultatført estimatendring/ -avvik−7 375 642
Pensjonsforpliktelser3 471 712
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser489 514
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift3 961 226
Tabell 10.12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger:31.12.201231.12.2013
Diskonteringsrente4,20 %4,00 %
Forventet lønnsvekst3,50 %3,75 %
Forventet G-regulering3,25 %3,50 %
Forventet pensjonsøkning2,48 %2,72 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 %4,40 %
Tabell 10.13 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.13

Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Endring balanseførte pensjonsforpliktelser−421 348
Årets pensjonspremie2 885 640
Netto pensjonskostnad2 464 294
Tabell 10.14 Endring balanseførte pensjonsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 89.790 for 2013.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har pr. 31.12.2013 gjeld på kr. 196 711 031 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2012Bokført verdi 2013Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3283 465 2683 163 94010,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87643 417 96740 371 09113,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00080 840 00077 080 00020,0 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 816 0004 592 00020,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00074 992 00071 504 00020,5 år
Samlede lånegjeld207 531 235196 711 031
Tabell 10.15 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr. 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20132012
Leverandørgjeld
Private3 702 9474 423 283
Herav gjeld til nærstående parter498 73916 638 748
4 201 68621 062 031
Skyldige offentlige avgifter:
Skyldig forskuddstrekk688 824662 386
Påleggstrekk3 1930
Skyldig arbeidsgiveravgift511 629561 400
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin 1 744 3881 910 708
2 948 0343 134 494
Annen kortsiktig gjeld:
Depositum34 30014 800
Avsatte feriepenger1 809 4331 468 275
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger255 130207 025
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter andre1 967 2742 257 861
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter nærstående parter204 403199 608
4 270 5404 147 569
Herav kortsiktig gjeld til Rogaland Parkering AS350 0000
Tabell 10.16 Kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:45.