10.3.2 Årsregnskap

Resultatregnskap 2013

Resultatregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2269 060 575235 296 807237 568 895
Andre overføringer3180 690199 000197 939
Sum driftsinntekter269 241 265235 495 807237 766 834
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1104 889 253104 689 37896 848 027
Sosiale utgifter127 324 32726 650 23626 987 790
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod5102 641 68895 269 82288 115 768
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen63 146 8142 605 0043 508 285
Overføringer723 173 629460 00019 658 369
Avskrivninger8590 4080580 767
Sum driftsutgifter261 766 120229 674 440235 699 006
Brutto driftsresultat7 475 1445 821 3672 067 828
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte11906 673900 000729 640
Sum eksterne finansinntekter906 673900 000729 640
Finansutgifter
Renteutgifter121 51615 0005 085
Sum eksterne finansutgifter1 51615 0005 085
Resultat eksterne finanstransaksjoner905 157885 000724 555
Motpost avskrivninger8590 4080580 767
Netto driftsresultat8 970 7106 706 3673 373 150
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk- - 3 425 436
Bruk av disposisjonsfond
Sum bruk av avsetninger003 425 436
Overført til investeringsregnskapet2451 65870 00096 265
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18, 194 162 6046 636 3466 702 320
Sum avsetninger4 214 2626 706 3466 798 585
Regnskapsmessig mindreforbruk4 756 448210
Tabell 10.51 Resultatregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2013

Investeringsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler8322 868437 500802 213
Utlån og forskutteringer9536 890500 000472 422
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov859 758937 5001 274 635
Finansiert slik
Inntekter fra salg av anleggsmidler893 000023 100
Sum ekstern finansiering93 000023 100
Overført fra driftsdelen2451 65870 00096 265
Bruk av avsetninger18715 099867 5001 155 270
Sum finansiering859 758937 5001 274 635
Udekket/udisponert000
Tabell 10.52 Investeringsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2013

Balanse 31.12.201331.12.2012
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler83 012 2383 305 086
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2220 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP95 090 4714 553 581
Pensjonsmidler10200 075 563182 737 587
Sum anleggsmidler228 178 272210 596 254
Omløpsmidler
Kundefordringer1330 506 75435 052 190
Andre kortsiktige fordringer149 393 2998 742 689
Premieavvik1016 695 59012 532 986
Kasse, bankkonto skattetrekk1522 052 74813 782 552
Sum omløpsmidler78 648 39170 110 417
Sum eiendeler306 826 663280 706 671
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1819 910 77320 447 663
Avsetning pensjon/premieavvik1915 047 48910 884 885
Ubundne investeringsfond201 617 2231 795 433
Regnskapsmessig mindreforbruk214 756 4480
Kapitalkonto22−35 177 348−32 543 104
Sum egenkapital6 154 585584 876
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10255 535 736235 675 160
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser107 819 8847 464 198
Sum langsiktig gjeld263 355 620243 139 358
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld1612 257 05613 546 964
Annen kortsiktig gjeld1725 059 40323 435 472
Sum kortsiktig gjeld37 316 45936 982 437
Sum egenkapital og gjeld306 826 663280 706 671
Tabell 10.53 Balanse 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger-Byggdrift-signaturer

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:51.