12.1.4 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investeringNoterRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom3147 644128 900201 400166 019
Andre salgsinntekter1 9950027 155
Overføringer med krav til motytelse-5 67114014015 059
Statlige overføringer310 15013 70046 50061 459
Andre overføringer3 975075 00028 100
Renteinntekter og utbytte75 00075 00000
Sum inntekter233 093217 740323 040297 792
Utgifter
Lønnsutgifter2, 429 11028 69028 69027 494
Sosiale utgifter2, 56 6606 6806 6806 088
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon31 139 138989 5961 130 8481 040 290
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 050423018 387
Overføringer143 42517 597450105 266
Renteutgifter og omkostninger360020
Fordelte utgifter-167 673-42 228-42 228-214 575
Sum utgifter1 181 7471 000 7581 124 440982 970
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån158 721158 27990 279143 102
Utlån354 256361 800361 800354 008
Kjøp av aksjer og andeler14 70612 40012 40013 299
Dekning av tidligere års udekket1842 37242 372017 316
Avsatt til ubundne investeringsfond10069 25042 5000
Avsatt til bundne investeringsfond1036 26036 079043 529
Sum finansieringstransaksjoner606 316680 180506 979571 254
Finansieringsbehov1 554 9691 463 1981 308 3791 256 432
Dekket slik:
Bruk av lån1 017 6231 008 6001 008 600732 858
Salg av aksjer og andeler23 28522 50000
Mottatte avdrag på utlån3212 216201 879133 879191 873
Overføringer fra driftsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Bruk av disposisjonsfond1033 76633 76600
Bruk av ubundne investeringsfond1005 00011 9000
Bruk av bundne investeringsfond1048 03748 035057 156
Sum finansiering1 478 3441 463 1981 308 3791 214 060
Udekket/udisponert18-76 62500-42 372
Tabell 12.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:06.