12.1.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A – InvesteringsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Investeringer i anleggsmidler1 181 7471 000 7581 124 440982 970
Utlån og forskutteringer368 962374 200374 200367 308
Avdrag på lån158 721158 27990 279143 102
Dekning av tidligere års udekket42 37242 372017 316
Avsetninger36 260105 32942 50043 529
Årets finansieringsbehov1 788 0621 680 9381 631 4191 554 224
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 017 6231 008 6001 008 600732 858
Inntekter fra salg av anleggsmidler170 929151 400201 400166 019
Tilskudd til investeringer14 12513 700121 50089 559
Mottatte avdrag på lån og refusjoner206 545202 019134 019206 932
Andre inntekter76 99575 000027 155
Sum ekstern finansiering1 486 2171 450 7191 465 5191 222 522
Overført fra driftsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Bruk av avsetninger81 80386 80111 90057 156
Sum finansiering1 711 4381 680 9381 631 4191 491 852
Udekket/udisponert-76 62500-42 372
Tabell 12.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:06.