12.2.12 Note 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Alle fondKOSTRA-art 20132012
Avsetninger til fond530-560, 580 223 133240 855
Bruk av avsetninger 930-960−243 909−194 550
Til avsetning senere år 98000
Netto avsetninger −20 77646 305
Tabell 12.32 Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

DisposisjonsfondKOSTRA-art20132012
IB 01.01.13956143 750100 306
Avsetninger driftsregnskapet540106 336132 600
Bruk av avsetninger driftsregnskapet940−77 015−89 156
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet940−33 7660
Beregnet beholdning pr 31.12.13139 304143 750
Beholdning fra balanse 31.12.13956139 304143 750
Differanse00
Tabell 12.33 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement. Rådmannen har likevel gjort unntak fra budsjettreglementets pkt. 5.e for noen få virksomheter, hovedsakelig innenfor oppvekst og levekår.

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfondKOSTRA-art 2013 2012
IB 01.01.13952121 78984 279
Avsetninger driftsregnskapet55080 53764 726
Bruk av avsetninger driftsregnskapet950−85 091−48 238
Beregnet beholdning pr 31.12.13117 235100 767
Beholdning fra balanse 31.12.13952117 235121 789
Differanse *)021 022
Tabell 12.34 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.

Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfondKOSTRA-art 20132012
IB 01.01.1395557 94692 595
Avsetninger55036 26043 529
Bruk av avsetninger95000
Bruk av bundne investeringsfond958−48 037−57 156
Beregnet beholdning pr 31.12.1346 16978 968
Beholdning fra balanse 31.12.1395546 16957 946
Differanse *)−21 022
Tabell 12.35 Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:14.