2.1.1 Driftsregnskapet

Regnskapet 2013 viser et positivt resultat og utgjør et mindreforbruk på kr 7,8 mill. etter avsetninger i driftsregnskapet. Brutto driftsresultat ble negativt i 2013 og utgjorde kr 72,9 mill.

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble positivt i 2013 og utgjorde kr 160,4 mill.

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2013Justert budsjett 2013Regnskap 2012
Sum driftsinntekter8 661 1018 620 5318 190 100
Herav sum frie disponible inntekter 6 541 9646 545 5876 237 123
Sum driftsutgifter8 734 0198 743 0768 131 771
Bruttodriftsresultat−72 918−122 54558 329
Resultat eksterne finanstransaksjoner−201 774−234 990−222 594
Herav renteinntekter og utbytte394 953384 603346 212
Herav renteutgifter og låneomkostninger264 870269 003250 597
Herav avdrag på lån353 032350 701332 894
Motpost avskrivninger435 134433 622417 260
Netto driftsresultat160 44276 087252 995
Netto avsetninger, fond−9 26067 331−5 314
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418232 174
Regnskapsmessig mindreforbruk7 763015 506
Tabell 2.2 Driftsoversikt. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:04.