3.3.2 Universitet og studenter

Stavanger har ca. 10 400 studenter hvorav omkring 9 300 er knyttet til Universitetet i Stavanger(UiS), 600 til Handelshøyskolen BI og 340 til Misjonshøgskolen.

I 2013 ble arbeidet med en egen melding for universitetsbyen Stavanger ferdigstilt, og meldingen ble sluttbehandlet i bystyret januar 2014. Stavanger har som mål å være en attraktiv universitetsby, og å fremstå som landets beste vertskommune. Visjonen er å legge forholdene til rette for at Stavanger blir en foretrukket studentby.

kap3_fyll2

Kommunen hadde også i 2013 et godt samarbeid med Universitetet i Stavanger, studentenes organisasjoner og Studentsamskipnaden i Stavanger, særlig gjennom samarbeidet omkring universitetsbymeldingen. Det har vært søkelys på å legge godt til rette for å tiltrekke studenter, for at de skal ha en god studietid og for at de skal bli værende i regionen etter endt studieforløp.

Regionen har store utfordringer når det gjelder å sikre seg nok arbeidskraft og kompetanse, og det er behov for nyskaping og innovasjon. I den sammenheng er utviklingen av universitets- og forskningsmiljøene, og samarbeidet mellom kunnskapsinstitusjonene, næringslivet og kommunen, en viktig forutsetning.

Stavanger kommune utarbeider i samarbeid med Sola kommune en områdeplan for det 1200 dekar store universitetsområdet. Bakgrunnen er behovet for å oppnå en helhetlig utvikling av området og for å sikre utviklingen av universitetet i et langsiktig perspektiv. Planprogrammet ble behandlet i desember 2013, og det skal utarbeides konsekvensutredninger og innhentes parallelloppdrag i 2014. Bystyret har vedtatt en utbygging av 3 000 studentboliger på universitetsområdet frem mot 2040. Det vil være en av de viktigste premissene å innarbeide i planen.

Dekningsgraden for studentboliger var på 14,1 prosent ved årsskiftet. Dette er ca. 2 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Sammenholdt med utleieprisene på det private boligmarkedet har denne situasjonen skapt store utfordringer for studentbyen. På bakgrunn av dette har bystyret vedtatt at det skal utarbeides en egen handlingsplan for studentboliger, denne skal vurdere mulige utbyggingsarealer i hele storbyregionområdet, som vurderer alternative modeller for bygging, drift og vedlikehold av studentboliger, og eventuelle andre tiltak som kan få opp tempoet i utbyggingen. Kommunen har satt som mål at dekningsgraden skal opp på minst 20 prosent innen 2020. Med utgangspunkt i et forventet studenttall på 13 500 betyr det bygging av 1 160 boligenheter innen 2020, tilsvarende ca. 190 per år.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:43.