7.15 Fysio- og ergoterapitjenesten

kap7_fyll1

Aktiv skole, den nye satsingen mot inaktivitet og overvekt i skolen, er et pilotprosjekt på Tasta skole i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Prosjektet er godt i gang og Universitetet i Stavanger har også bevilget midler til en doktorgradsstipendiat i prosjektet.

Livsstilsendringskurset Stor og sterk har gått over til ordinær drift og er lokalisert under Frisklivssentralen i Helsehuset Stavanger.

Brukere fra Forebyggende hjemmebesøk får gruppetrening, og fysio- og ergoterapitjenesten gir undervisning til personer med fallrisiko.

Alle brukerne på overgangsplass på Vålandstunet sykehjem som har behov for det, får en vurdering av fysioterapeut. Brukere blir henvist til ergoterapeut ved behov. Bedre samarbeid med helse- og sosialkontorene om henvisningsrutinene for korttidsopphold har gitt resultater, og brukere som har behov får fysioterapi fra første dag. Det er opprettet faste kontaktpersoner på alle korttidsavdelingene.

Den planlagte dag- og ambulantrehabiliteringen er ikke gjennomført i 2013.

Rutiner for kartlegging og kartleggingsverktøy for hverdagsrehabiliteringen er på plass og det tverrfaglige samarbeidet fungerer godt.

Arbeidet med å utvikle og finne rom for nye tjenestetilbud hos avtaleterapeutene er i gang. I tråd med ny forskrift er driftsavtalene blitt oppjustert, og ved årsskiftet var 43 av 58 driftsavtaler 100 prosent. Den minste avtalen er nå på 50 prosent.

Regnskapsresultatet for 2013 viser et merforbruk på kr 3,3 mill. av en budsjettramme på kr 57,9 mill. og utgjør en forbruksprosent på 106 prosent. Dette skyldes blant annet at det er brukt kr 1,5 mill. mer til rehabilitering tilknyttet samhandlingsreformen enn budsjettert.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:45.