7.20 Arbeidstreningsseksjonen

Arbeidstreningsseksjonen driver ulike tiltak for personer som står utenfor arbeidslivet. Arbeidstreningsseksjonen har i 2013 gitt tilbud om arbeidstrening i gruppe til 69 personer. Virksomheten har hatt fem ulike grupper i drift. 76 personer har i tillegg vært utplassert i tiltaksplasser i kommunale eller private virksomheter. Det medførte at det totale antall deltakere som mottok tilbud fra Arbeidstreningsseksjonen økte fra 2012 til 2013. Kapasitetsutnyttelsen har vært god i alle arbeidsgruppene, med unntak av kvinnegruppen hvor det har vært en nedgang i antall deltakere. Nedgangen skyldes redusert innsøking fra NAV-kontorene.

For deltakerne legges det til rette for individuelt tilpasset arbeidstrening i tråd med den enkeltes aktivitetsplan, og i kombinasjon med andre tiltak som norskundervisning, trening, behandling ol. Det gis mulighet for deltidsplasser og fleksible løsninger ut ifra den enkeltes behov. Virksomheten fikk i 2013 refundert fra NAV deler av oppfølgingsutgiftene for personer som mottar kvalifiseringsstønad eller statlige livsoppholdsytelser.

Tilgangen på arbeidsoppdrag til gruppene har vært god. Virksomheten har faste oppdrag fra Stavanger Eiendom som vedlikehold av grøntområder, flytte- og ryddeoppdrag. Snekkergruppen har levert utemøbler og blomsterkasser på bestilling fra barnehager. I tillegg drifter virksomheten vaskeri og kantine. Private har også benyttet seg at tilbudet. Dette gir varierte arbeidsoppgaver og bidrar til å avklare deltakere mot ordinært arbeid.

KVP Start ble høsten 2013 samlokalisert med de øvrige tiltakene i Tastagaten. Dette førte til en mer fleksibel utnyttelse av personalressursene og et bedre utgangspunkt for å videreføre deltakerne til andre tiltak i virksomheten. 31 personer fikk tilbud i KVP Start i 2013.

Antall henvendelser til Jobbverksted gikk ned, men antall ungdommer som gjennomførte kurset i 2013 var stabilt sammenlignet med 2012.

Arbeidstreningsseksjonen har nå 47 praksisplasser for funksjonshemmede. Disse ble i 2013 brukt til 45 personer. Av disse fikk 14 innvilget tilskudd gjennom NAV til varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTAO). Deltakerne er fortsatt i praksisplassordningen og får oppfølging fra ansatte ved Arbeidstreningsseksjonen, men tiltaket utløser statlig refusjon og frigjør dermed midler til nye praksisplasser for funksjonshemmede.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 10,8 mill. og utgjør en forbruksprosent på 98 prosent og skyldes merinntekt i forhold til budsjetterte refusjoner.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:48.